مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ...

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:50

(2-72)                                    

در این رابطه  ها همانند هایی هستند که در روابط (2-48 الف و ب) آمدند. ما در اینجا طول موج مربوط به پاشندگی فونونی را با علامت q نشان دادیم تا در برهمکنش فونون با الکترون بتوان آن را در روابط به صورت مجزا نشان داد. در نمودار (2-6)  برای نانولوله­های  و نشان داده شده است.

 

فصل 3

پراکندگی الکترون فونون

3-1 مقدمه

در خلال وجود هرگونه نقایص شبکه­ همواره در دماهای بالاتر از صفر ارتعاشات گرمایی شبکه وجود دارند که باعث پراکنده شدن الکترون­ها در جامدات می­شوند. بنا بر این جهت بررسی حرکت الکترون­ها در نانولوله­ی کربنی همواره باید این پراکندگی را مد نظر قرار داد. در این پروژه بنا نداریم  نظریه­ی پراکندگی  الکترون – فونون را برسی کنیم بلکه تنها اشاره­ای به نظریه­ی پراکندگی کوانتمی و نرخ پراکندگی می­کنیم و از نتایج و داده­های بدست آمده در منابع جهت بررسی حرکت الکترون در نانولوله­ی کربنی با استفاده از فرایندهای تصادفی می­کنیم.

 

 

 

 

3-2 تابع توزیع الکترون

الکترون­ها فرمیون هستند و از آمار فرمی - دیراک پیروی می­کنند. تابع توزیع فرمی دیراک به صورت زیر بیان می شود.

(3-1)                                                                                                       

در این رابطه  انرژی الکترون و  پتانسیل شیمیایی سیستم است. در دمای صفر پتانسیل شیمیایی همان انرژی فرمی ذرات است. از آنجایی که  در دمای اتاق از مرتبه   است بنابر این تابع توزیع     (3-1) تنها در حوالی  دارای تغییرات می­باشد. پتانسیل شیمیایی تا تصحیح مرتبه دوم دما برای فلزات به صورت زیر بیان  می­شود [27].

(3-2)                                                                                 

در این رابطه  چگالی حالت می­باشد. از این رابطه به سرعت می­توان فهمید جایی که مشتق چگالی حالات نسبت به انرژی صفر است پتانسیل شیمیایی با انرژی فرمی برابر است. اما تابع توزیع در پراکندگی­ها دچار تغییر می­شود به عبارتی میدان الکتریکی و یا برخوردها ماهیت تابع توزیع را دچار تغییر می­کنند. در این گونه موارد به جای تابع توزیع (3-1) تابع ناترازمندی به نام  معرفی می­کنند که ماهیت تابع توزیع را در پراکندگی های گوناگون بیان می­کند. تابع توزیع ناترازمند  را در حالت کلی به صورت معادله بولتزمن بیان می­کنیم [27].

(3-3)                      

در این رابطه  نرخ پراکندگی[1] از حالتی با بردار موج  به حالتی با بردار موج  است. زمان واهلش که معیاری از احتمال برخورد الکترون در مدت زمانی معلوم را می­دهد، برابر معکوس آهنگ پراکندگی کل[2] از یک حالت  به تمامی حالات ممکن  است [30و31].

(3-4)                                                                                                    

از مکانیک کوانتمی می دانیم آهنگ پراکندگی از یک حالت به حالت دیگر به وسیله­ی قائده طلایی فرمی به صورت زیر بیان می شود.

(3-5)                                                                           

در این رابطه  هامیلتونی برهمکنشی است که عامل پراکندگی می­باشد. همان گونه که قبلاً اشاره کردیم در غیاب ناخالصی­ها و نقایص بلوری، فونون­ها عوامل پراکننده در جامدات می باشند. نرخ پراکندگی الکترون -  فونون در نانولوله­های کربنی به وسیله­ی رابطه­ی زیر داده می­شود [32و33]. 

(3-6)                                                           

در این رابطه  چگالی جرمی صفحه­ی گرافیت بوده و برابر  است [32].  و  به ترتیب انرژی فونون و عدد اشغال[3] بوزونی است.  عددی است که با بردار موج فونون رابطه­ی مستقیم و خطی دارد  [32]. ضرایب  و             می­باشند [32]. انرژی فونون در نانولوله­ی کربنی به وسیله­ی رابطه­ی (2-72) داده می­شود. عدد اشغال     بوز - اینشتن به صورت زیر بیان می­شود.

(3-7)                                                                                                      

هنگامی که (3-6) بدست آمد می­توان آن را در معادله (3-3) قرار داد تا تابع توزیع ناترازمند  را بدست آورد. معادله (3-3) یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است ولی می­توان با تقریب زمان واهلش آن را به یک معادله­ی خطی تبدیل کرد. تقریب زمان واهلش به صورت زیر بیان می­شود.

(3-8)                                

هنگامی که تابع توزیع بدست آمد مقدار انتظاری هرکمیت فیزیکی به صورت زیر بدست می­آید.

(3-9)                                                                                        

تقریب زمان واهلش آشکارا به این معنا است که زمان واهلش مستقل از پراکندگی­ها است. تابع  تابع توزیع ترازمند موضعی می­باشد که مستقل از میدان­های اعمالی و پراکندگی­ها است. در واقع این تابع همان تابع توزیع فرمی – دیراک در مورد فرمیون­ها می­باشد. با حل معادله (3-8) تابع توزیع در یک محیط همگن فضایی که در آن مشتقات مکانی صفر هستند به صورت زیر داده می­شود [27].

(3-10)                                             

(3-11)                                                                                             

در رابطه­ی فوق  میدان الکتریکی است و نیز باید توجه داشت جهت بدست آوردن رابطه­ی (3-10) از معادلات نیمه کلاسیکی حرکت استفاده شده است. این معادلات به صورت زیر بیان می­شوند.

(3-12)                                                                                                    

(3-13)                                                                                                   

در معادله (3-10)  معرف کسری از الکترون­ها است که در بازه زمانی  در نقطه­ی  هیچ گونه برخوردی را نداشته­اند. با استفاده از رابطه­ی (3-6) و معادلات حرکت  نیمه کلاسیکی (3-12) و (3-13) تابع توزیع ناترازمند  به راحتی بدست می­آید. باید توجه کرد که در رابطه­ی (3-10) مشتق انرژی برای جمله تصحیحی به تابع توزیع ترازمند تنها در  محدوده­ی انرژی های  دارای مقدار است. چون در دماهای پایین و در حد دمای اتاق تابع توزیع فرمی –  دیراک  (رابطه­ی 3-1)  برای انرژی هایی که تفاضل آن­ها از پتانسیل شیمیایی از مرتبه  نباشد عدد ثابتی است بنابر این عملاً تابع توزیع برای نانولوله­های زیگزاک نیمرسانا  که  اندازه تفاوت انرژی کمینه یا بیشینه­ی آنها تا سطح فرمی چندین بار بزرگتر از   است مقداری صفر ( ) یا یک ( ) دارد. چون نوار انرژی الکترونی حول نقطه­ی  دارای تقارن است بنا بر این میانگین سرعت الکترون­ها در نوار انرژی صفر می­شود و هیچ جریان خالصی به وجود نمی­آید. این حالت، رسانش در نانولوله­های زیگزاگ را ناممکن می­سازد. برای آنکه بتوان از این گونه نانولوله­ها جهت ترابرد حامل­ها استفاده کرد باید به نوعی سطح فرمی را که در حالت معمول برابر صفر است (نمودار 2-2) تا نوار رسانش بالا برد. در ترانزیستورهای اثر میدانی این کار به راحتی امکان پذیر است به صورتی که نانولوله را به عنوان یک مجرا بین دررو و چشمه قرار می­دهند (شکل 1-3) در این وضعیت نانولوله و درگاه تشکیل یک خازن می­دهند. با اعمال یک ولتاژ به درگاه مقداری بار درون نانولوله تزریق می­شود که باعث جابه­جایی سطح فرمی می­شود. اگر پتانسیل مثبت به درگاه اعمال شود سطح فرمی به درون نوار رسانش کشیده خواهد شد [34]. بردار موج فرمی به وسیله­ی رابطه­ی زیر داده می­شود [35].

(3-14)                                                                                                

(3-15)                                                                                                

در این رابطه  پتانسیل آستانه­ی کار ترانزیستور می­باشد و  ظرفیت خازن درگاه و نانولوله­ی استوانه شکل است. ظرفیت خازن درگاه – نانولوله به صورت زیر معرفی می­شود [6و36].

(3-16)                                                                                               

در این رابطه  ثابت دی­الکتریک اکسید درگاه،  شعاع نانولوله و  ضخامت اکسید درگاه  است. انرژی فرمی با بدست آوردن تعداد بارهای تزریق شده به درون نانولوله بدست می­آید. در نمودار (3-1) سطح فرمی را برای ترانزیستوری با ضخامت اکسید درگاه 10 نانومتر و ثابت دی­الکتریک 4 (اکسید سیلیکون( برای دو نانولوله­ی زیگزاگ نشان داده­ایم.

 

3-3 محاسبه نرخ پراکندگی کل

برای محاسبه نرخ پراکندگی کل از یک نقطه با بردار موج  از شاخه  ساختار نوار انرژی نانولوله باید نرخ پراکندگی تمام پراکندگی­های الکترون - فونون را که از شاخه  و بردار موج  بدست می­آید را بدست آورد و با هم جمع نمود. اما باید توجه کرد که در هر پراکندگی پایستگی انرژی و تکانه برای حالات اولیه و نهایی باید برقرار باشد.

 

 

نمودار 3-1. در این شکل محل انرژی فرمی دو نانولوله­ی زیگزاگ مختلف را نشان داده­ایم

 

یک الکترون می­تواند در مسیر حرکت خود یک فونون جذب کند این موضوع باعث افزایش انرژی الکترون می­شود و یا می­تواند در طول مسیر خود یک فونون گسیل کند که در این صورت انرژی الکترون کم خواهد شد. قوانین پایستگی برای این دو رویداد به صورت زیر بیان می­شوند.

(3-17)                                                                                                

(3-18)                                                                                                      

علامت مثبت مربوط به جذب فونون و علامت منفی مربوط به گسیل فونون است. رابطه­ی برداری (3-18)  با توجه به رابطه­ی (2-49) خود تبدیل به دو شرط پایستگی برای اندازه بردارهای موج و شاخه­ی نهایی از نوار انرژی که الکترون باید برود می­شود.

(3-19)                                                    

از برابر قرار دادن ضرایب دو بردار  و  در رابطه­ی (3-19) و  در نظر گرفتن رابطه­ی (3-17) برای پایستگی انرژی در نهایت قوانین پایستگی زیر هر پراکندگی مجاز را تعریف می­کند.

(3-20)                                                                                                  

منطقه­ی اول بریلوئن در هر شبکه­ی تک بعدی در محدوده­ی   قرار دارد که در آن    اندازه­­ی بردار انتقال شبکه است و در مورد نانولوله­های کربنی در فصل دوم کاملاً تعریف شده است. در هر پراکندگی ممکن است بردار موج الکترون از منطقه­ی اول بریلوئن خارج شود و یا عدد مربوط به شاخه­ی نواری منفی شود و یا از حد بیشینه­ی خود که در فصل دوم تعریف شد بزرگتر شود. البته هیچکدام از این­ها نقض قوانین پایستگی نیست چون ساختار شبکه دوره­ای است ما می­توانیم مسئله را در یک منطقه­ی دوره­ای دنبال کنیم و یا در  منطقه­ی کاهش یافته مسائل را دنبال کنیم و هر دوی این­ها جواب­های یکسانی خواهند داشت [37] ولی بنا به دلایلی که بعداً خواهیم دید کار کردن در محدوده­ی منطقه­ی کاهش یافته بسیار مناسب تر است. در یک شبکه­ی دوره­ای همواره می­توان نقاط خارج از منطقه اول بریلوئن را با اضافه کردن برداری در شبکه­ی وارون به نقطه­ای معادل در منطقه­ی اول بریلوئن آورد [37]. تنها کاری که باید انجام داد آن است که این بردار را پیدا کنیم. به روندی که با استفاده از تقارن­های موجود در شبکه به پیدا کردن  

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:43

تقدیم به:

پدر و مادر مهربانم

 

چکیده:

پس از کشف نانولوله­های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی­های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده­اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله­های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه­ی توزیع جریان در ترانزیستور­های اثر میدانی  را در شرایط دمایی و میدان­های مختلف بررسی کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده­های کامپوتری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،  انتخاب نانولوله­ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله­­های کربنی متفاوت به ازای  میدان­های مختلفی که در طول نانولوله­ها اعمال شود، مقدار بیشینه­ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه­های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال  می­شود باید  نانولوله­ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی  داشته باشد.

واژه های کلیدی

نانولوله­ی کربنی،  ترانزیستور اثر میدانی، مدل ثابت نیرو ،  تحرک­پذیری الکترون

 

مقدمه

با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز بشر به کسب اطلاعات و سرعت پردازش و ذخیره سازی آنها به صورت فزاینده­ای بالا رفته است. گوردن مور[1] معاون ارشد شرکت اینتل در سال 1965  نظریه­ای ارائه داد مبنی بر اینکه در هر 18 ماه تعداد ترانزیستورهایی که در هر تراشه به کار می­رود دو برابر شده و اندازه آن نیز نصف می­شود [1]. این کوچک شدگی نگرانی­هایی را به وجود آورده است. بر اساس این نظریه در سال 2010 باید ترانزیستورهایی وجود داشته باشد که ضخامت اکسید درگاه که یکی از اجزای اصلی ترانزیستور است به کمتر از یک نانومتر برسد. بنا بر این باید بررسی کرد، اکسید سیلیسیم به عنوان اکسید درگاه در ضخامت تنها کمتر از یک نانومتر انتظارات ما را در صنایع الکترونیک برآورده می­کند یا نه. در راستای همین تحقیقات گروه دیگری از دانشمندان به بررسی نیترید سیلیکون به عنوان نامزد جدیدی برای اکسید درگاه پرداختند و نشان دادند که این ماده می تواند جایگزین مناسبی برای اکسید سیلیکون باشد [2]. جهت تولید ترانزیستورهای نسل امروز احتیاج به دانشی داریم که بتوانیم در ابعاد نانو تولیدات صنعتی از تراشه­ها را داشته باشیم. بنا بر این توجه جوامع علمی و اقتصادی جهان بر این شاخه از علم که به فن آوری نانو[2] معروف است، جلب شده است. در این بین نانولوله­های کربنی به دلیل خواص منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی که از خود نشان داده اند توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده­اند [3و4].

در راستای این تحقیقات ما به بررسی خواص الکتریکی نانولوله­های کربنی پرداخته­ایم. بسیاری از دانشمندان بر این باور هستند که نانولوله­های کربنی به دلیل قابلیت رسانش ویژه یک بعدی جای مواد سیلیکونی در تراشه­های نسل آینده را خواهند گرفت [5و6]

فصل اول

مقدمه­ای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربر­های آن

 

1-1 مقدمه

 کربن با عدد اتمی 6 در گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر ترکیب اصلی موجودات زنده را در بر گرفته است. بنا بر این بیشتر دانشمندان سعی می­کنند ترکیبات کربنی را در شاخه­ی شیمی آلی بررسی کنند. این عنصر از دیر باز برای انسان به صورت دوده و ذغال چوب شناخته شده بود. گونه­های متفاوت دیگری از کربن نیز وجود دارند که تفاوت این گونه­ها صرفاً به شکل گیری اتم­های کربن نسبت به هم یا به ساختار شبکه­ای آن­ها بر می­گردد.

 

 

 

1-2 گونه های مختلف کربن در طبیعت

        انواع گوناگون کربن که تاکنون مشاهده شده­اند به صورت زیر می باشد.

 

1-2-1 کربن بی­شکل

از سوختن ناقص بسیاری از هیدروکربن­ها و یا مواد آلی (مثل چوب یا پلاستیک) ماده سیاه رنگی به جا می­ماند که کربن بی­شکل یا آمورف نام دارد. این ماده که پس مانده­ی سوخت ناقص مواد آلی است از دیر باز جهت تولید انرژی بشر قرار می­گرفت.  ذغال چوب و ذغال سنگ از انواع مواد کربن بی شکل هستند که انسان با سوزاندن آن­ها انرژی زیادی را بدست می­آورد.

 

1-2-2 الماس

الماس گونه­ی شناخته شده دیگری از کربن می­باشد که دارای ساختار بلوری منظمی است. در این ساختار هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند برقرار می­کند. اتم­های الماس در یک شبکه  با ثابت شبکه  قرار دارند. طول پیوند کربن – کربن در این ساختار برابر  گزارش شده است [7]. این ماده به دلیل سختی بالا تمام عناصر موجود در طبیعت را می­خراشد و از این رو در تراش فلزات سخت، سرامیک­ها و شیشه از آن استفاده می­کنند. این ماده به دلیل درخشش بالایی که دارد از دیرباز در جواهر آلات نیز مورد استفاده قرار می­گرفته است.

 

 

 

1-2-3  گرافیت

بررسی دقیق هندسی و خواص الکتریکی گرافیت را در فصل بعد انجام خواهیم داد. در اینجا فقط به معرفی این ماده به عنوان یکی از گونه­های کربن در طبیعت اکتفا می­کنیم. گرافیت از دیر باز جهت نوشتن به کار می­رفته است. گرافیتی که در طبیعت یافت می­شود معمولا دارای ناخالصی­هایی می­باشد و کربن خالص نیست.

 

 1-2-4 فلورن و نانو لوله­های کربنی

در سال 1985 ریچارد اسملی[1] ساختاری جدید از کربن را کشف کرد که فلورن نامگذاری شد [8].  اولین فلورنی بود که کشف شد. این ملکول همانند یک توپ فوتبال کروی است و شامل 60 اتم کربن می­باشد که در گوشه­های شش ضلعی­های منتظم و تعدادی مشخص پنج ضلعی قرار دارد. سطح یک کره را نمی­توان تنها با شش ضلعی­های منتظم پوشش داد بنا بر این اتم­های کربن جهت قرار گیری بر روی یک سطح کروی ناچار هستند در بعضی از مکان­ها تشکیل پنج ضلعی بدهند. مولکول  متشکل از ساختاری با 20 شش ضلعی و 12 پنج ضلعی است [7].

بعد از گزارش کشف مولکول  دانشمندان زیادی شروع به انجام آزمایش­های جدید جهت ساخت مولکول­های جدید از کربن کردند. سرانجام در سال 1991 ایجیما[2] موفق به کشف نانولوله­های چند   دیواره­ی کربنی[3] شد [9]. دوسال بعد از گذارش کشف نانولوله­های کربنی چند دیواره، ایجیما و همکارانش

 

موفق به ساخت نانولوله­های کربنی تک دیواره[4] شدند [10و11]. نانولوله­های کربنی به دلیل خواص الکتریکی جالبی که دارند در قطعات الکتریکی موارد استفاده زیادی می­توانند داشته باشند. این مواد به دلیل رسانش یک­بعدی در مقیاس نانو می­توانند جاگزین مناسبی برای فلزات و یا نیمرسانا­ها باشند.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:20

تعداد صفحات ۱۴۴

قیمت ۲۸۸۰۰ تومان

فصل سوم:

فرآیند پژوهش

روش پژوهش:

    این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش کاربردی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند برای کلینک های سلامت روان، مراکز مشاوره، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش عادی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد( بازرگان و همکاران، 1387).

جامعه پژوهش:

    جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان عادی و والدین دانش آموزان  دارای هوش مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان سراوان تشکیل می دهند.

نمونه و روش  نمونه گیری:

    به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب فراهم سازد، به صورت کلی 317 نفر برای این طرح انتخاب شده اند. که والدین کودکان آموزش مرزی 164 نفر بودند و والدین کودکان عادی 154 نفر بودند و این والدین از نظر سن، تحصیلات وشغل و محل سکونت، میزان درآمد با والدین کودکان آموزش پذیر همتا و همگن انتخاب شدند. روش نمونه گیری، روش خوشه ایی بود. این روش در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آورد. لازم به ذکر است که به دلیل کمبود دانش آموزان آموزش پذیر 7-12 تعداد 164 نفر از والدین دعوت به همکاری شد.

ابزار پژوهش:

    ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که در اختیار والدین قرار گرفت. این پرسشنامه ها شامل: پرسشنامه عزت نفس، پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی است.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی:

    این پرسشنامه توسط زنجانی طبسی(1383) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی ابداع شده است، مقیاس اندازه گیری بهزیستی روانشناختی دارای 77 سئوال(گویه) است، که بر اساس روش و اصول روانسنجی تهیه شده است. این آزمون از 6 خرده مقیاس تشکیل شده است: خرده مقیاس رضایت از زندگی که متشکل از 19 سئوال است، خرده مقیاس معنویت که دارای 13 سئوال است، خرده مقیاس شادی و خوش بینی که 19 سئوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده است، خرده مقیاس رشد و بالندگی فردی که شامل 8 سئوال است. خرده مقیاس ارتباط مثبت با دیگران که متشکل از 8 سئوال است وبالاخره خرده مقیاس خود، پیروی از 10 سئوال را شامل می شود.

    نمره گذاری و تفسیر: مقیاس تدوین شده بهزیستی روانشناختی، مقیاس پنج گزینه ای است که هر گزینه نشان دهنده نوع نظر آزمودنی درباره خودش است. برای نمره گذاری، به هر گزینه یک کد از 1 تا 5 تعلق می گیرد. در کل تعداد 22 سئوال به صورت منفی در مقیاس تدوین شده بهزیستی روانشناختی وجود دارد. قابلیت اعتماد: قابلیت اعتماد مقیاس تدوین شده بهزیستی روانشناختی از طریق دو روش همسانی دورنی و باز آزمایی مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور برآورد همسانی دورنی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است، ضریب قابلیت اعتماد کل مقیاس 94/0است. این ضریب در آزمونهای فرعی بین 90/0 و 62/0 بدست آمده است. مقیاس تدوین شده بهزیستی روانشناختی در دو نوبت به فاصله زمانی دو هفته بر روی گروه واحدی از آزمودنیها اجرا گردیده است. ضریب همبستگی بدست آمده برای کل مقیاس 76/0، برای خرده آزمونهای بین 67/0 تا 73% بوده که همگی در سطح (01/0 ) معنی دار است.

     روایی: روایی مقیاس بهزیستی روانشناختی به دو طریق بررسی گردید، که یکی روایی محتوا و دیگری روایی سازه بوده است. شواهد وابسته به محتوا: مقیاس تدوین شده بهزیستی روانشناختی و ابعاد و مولفه های آن در اختیار اساتید، کارشناسان و محققان مربوطه قرار گرفته و باتوجه به چارچوب نظری معتبر و روا شناخته شده است.

    شواهدی مربوط به روایی سازه: روایی سازه آزمون به دو روش بررسی گردیده: محاسبه ضریب همبستگی کل آزمون با خرده آزمون ها و تحلیل عاملی. 

    الف) محاسبه ضریب همبستگی کل مقیاس و خرده مقیاس ها: آزمون  بهزیستی روانشناختی با شش خرده آزمون خود همبستگی بالایی دارد و تنها خرده آزمونهای رشد و بالندگی فردی همبستگی دارند، که نشان از روایی نسبتا مطلوب این مقیاس است.

  ب) تحلیل عاملی: طبق نتایج تحلیل عاملی که به روش Pc چرخش متمایل (اوبلمین) بدست آمده است مقیاس بهزیستی روانشناختی از شش عامل اصلی اشباع شده است که بر اساس چارچوب نظری تحت عنوان های رضایت اززندگی، شادی و خوش بینی،معنویت، رشد و بالندگی فردی، ارتباط مثبت با دیگران و خود پیروی شده است(زنجانی طبسی ، 1383).

پرسشنامه عزت نفس :

    این پرسشنامه توسط هترتون و پولوی(1991) جهت سنجش عزت نفس ابداع شده است. مقیاس اندازه گیری عزت نفس دارای 20 سوال (گویه) است، که برا ساس روش و اصول روان سنجی تهیه شده است. این پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشکیل شده است خرده مقیاس عملکرد تحصیلی، ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد.

   نمره گذاری و تفسیر: مقیاس تدوین شده عزت نفس ، چهار گزینه ای است که هر گزینه نشان دهنده نوع نظر آزمودنی درباره خودش است که بر اساس طیف لیکر 1 تا 5 نمره گذاری می شود. پایایی کلی این مقیاس برابر 92 % می باشد.

پرسشنامه  سلامت عمومی GHQ- 28 :

    شناخته ترین آزمون غربالگری است که تاکنون در روانپزشکی تاثیر بسیار زیادی بر پیشرفت پژوهشهای داشته است( هندرسون11990). این پرسشنامه توسط گلدبرگ2( 1979) برای تفکیک افراد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته است امروزه این پرسشنامه به منظور استفاده به 36 زبان ترجمه شده است.  بسیاری از محققین(چیونگ واسپیز3،1994 ) تصریح کرده اند که این پرسشنامه هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه کاربرد دارد( یعقوبی ،1374 ) لازم به ذکر است که ثمره برش در این پرسشنامه نیز نمره 23 در نظر گرفته می شود.

پایایی:

   فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر60 سوال بوده است. به تناسب شرایط، فرمهای کوتاه تری از پرسشنامه سلامت عمومی مشتمل بر 12،28،30 ماده نیز تهیه شد. فرم میزان 1 شده یا 28 سوالی در اقدامی به منظور افزایش میزان واریانس ساخته شده و براساس تحصیل عاملی فرم کامل GHQ معنی نسخه 60 سوالی آن می باشد. نتایج چندین مطالعه بنجامین و همکاران( 1982) دلالت بر  وجود همبستگی قوی بین نتایج حاصل از پرسشنامه 28 و 60 ماده ای سلامت عمومی و تشخیص اختلالات روان شناختی دارد( همان منبع ).

     راپیتزا4 ویراکس ( 1981)  بر این باورند که آزمون سلامتی عمومی از توانایی لازم برای ارزیابی شدت اختلالات روان شناختی برخوردار است و پیشنهاد می کنند که به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه، فرم کوتاه 28 ماده ای  پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شود. متن پرسشنامه درباره وضع سلامت عمومی افراد با تأکید بر مسائل روانشناختی در زمان حال است. در تمامی سئوالها، آزمودنی باید گزینه هایی را که با اوضاع و احوال بیشتر مطابقت دارد مشخص نماید. پاسخ آزمودنی به هر یک از پرسشها در یک طیف چهار درجه ای خیلی کمتر از همیشه، کمتر از همیشه، مثل همیشه و بیشتر از همیشه،  مشخص می شود در همه گزینه ها درجات پائیین نشان دهنده سلامتی و درجات بالا حاکی از عدم سلامتی در فرد است.

GHQ 28     چهار مقیاس فرعی را در برمی گیرد که بدین شرح است:

  الف) نشان های جسمانی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار می دهد.

  ب)علائم اضطراب: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. اضطراب، بی خوابی، تحت فشار بودن و عصبانیت و دلشوره را مورد بررسی قرار می دهد.

    ج)اختلال در کنش اجتماعی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند.

    د)علائم افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها( گلدبرگ و هیلر،1979 ).

    گلد برگ و همکاران( 1986 ) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و چک لیست علائم روانی SCL- 90 را بر روی 244 نفر آزمودنی به میزان 78/. گزارش داده است. لذا بر اساس نتیجه این مطالعه، اندازه ی شاخصهای حساسیت و ویژگی، میزان کلی اشتباه طبقه بندی ، و ضریب همبستگی نمرات آن با ارزیابی بالینی به تربیت برابر با 86%، 77%،20% ،70% بوده است.

   دولکن، جوئز، هندرسون( 1987 ) همبستگی بین دو پرسشنامه PSEوGHQ در استرالیا را به میزان 76% گزارش نموده اند( یعقوبی،1374 ). در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر( 1979 ) انجام گرفت، مقدار ضریب همبستگی دو متغیری بین چهار مقایس فرعی پرسشنامه28 ماده ای بین 33/. تا 61/. بدست آمد.

    آریا و همکاران(1992) در تحقیقی که در شیلی انجام دادند. حساسیت فرم 12 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی را 76/. را نشان دادند. در هند شاماشوندار و همکاران(1986 ) برای این فرم پرسشنامه 87/. ویژگی بدست می آورند در برزیل ماری ویلیامز(1985 )حساسیت 85/. و یژگی 79/. را نشان دادند(یعقوبی ،1374 ).

    یعقوبی(1374) طی پژوهشی، با عنوان، بررسی همه گیر شناسایی اختلالات روانی در و ویژگی این پرسشنامه در بهترین نمره پرسش (23) به ترتیب برابر با 5/86 % و 82%  است.

   آن نوع از پایاپی که بیشترین ارتباط را با روشهای غربالگری دارد همسانی درونی شان می باشد که از طریق ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شود. مطالعات مختلف حاکی از پایاپی بالای پرسشنامه GHQ 28 است در مطالعه ای که چان و جان (1983) با استفاده از پرسشنامه 30 ماده ای GHQ انجام دادند بر اساس روش ساده نمره گذاری لیکرت ضریب همبستگی درونی این مقیاس برابر 85/.  گزارش شده است.

  چیونگ1 و اسپیرز؛ ضریب پایایی را بین 42/. تا 47/. بدست آورند. علاوه بر این ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر 88/. و برای خرده مقیاس ها بین 66/. تا 85/. به دست آمد(یعقوبی ،1374). چیونگ و اسپیرز(1994 ) در جمعیت کامبوجی های ساکن نیوزلند از طریق باز آزمایی به فاصله 2 تا 4 هفته پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن 55/. ارزیابی کرده اند. البته میزان آن پایین اما از نظر آماری معنی دار بوده است( میر خشتی،1375 ).

     دستجردی( 1377 ) طی پژوهشی تحت عنوان هنجارهای آزمون سلامت عمومی برای دانشجویان مرکز تربیت معلم ضریب پایایی و ضریب همبستگی برای کل پاره تست های آزمون سلامت عمومی برابر 82/. گزارش می دهد. مرخشتی (1375 ) طی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان بر روی گروه نمونه پژوهش به تعداد مساوی( از زنان و مردان) ضریب آلفای کرونباخ برابر %92 در زمانی کرد که نشان دهنده هماهنگی درونی بسیار قوی این پرسشنامه است.

     مجاهد( 1374) طی پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری( منطقه سراوان) از ضریب همبستگی نمرات در دو نوبت استفاده کرده ضریب همبستگی به دست آمده 62% بود که از لحاظ آماری معنا دار است در نتیجه پایانی نسبی پرسشنامه  مورد تایید قرار گرفت.

روش نمره گذاری:

روش نمره گذاری گزینه هایGHQ با استفاده از مدل ساده لیکرت بوده است که به ترتیب به گزینه ها، نمره های قردادی 0،1،2،3 تعلق می گیرد. بنجامین و همکاران ( 1982) در مطالعه خود روی 92 زن در یافتند که با استفاده از روش  سنتی نمره گذاری آزمون سلامت عمومی فقط نیمی از بیماران روانی شناسایی شده و برخی از بیماران که از اختلالات مزمن رنج می برند شناسایی نشدند. در هنگامی که  نمره گذاری ساده لیکرت استفاده شد. نتیجه به طور قابل توجهی بهبود یافت و 40% شناساسی نشدند این مطالعه نشان داد که استفاده ازنسخه کوتاهGHQ با استفاده ار روش نمره گذاری لیکرت حساسیت آزمون را به گونه قابل ملاحظه ای افزایش داده ولی ویژگی آزمون را اندکی کاهش می هد.

  بنابر اعتقاد بارکونی(1986)برای غلبه بر محدودیتهای مربوط به عدم کارایی پرسشنامه سلامت عمومی در شناساسی تشخصیص اختلالات روانی مزمن، استفاده ار روش ساده نمره گذاری لیکرت در این پرسشنامه بر سایر روشهای ارحج است( بالا هنگ 1372). در پژوهش حاضر نحوه نمره گذاری که بر اساس مدل لیکرت می باشد بدین شرح می باشد برای گزینه (الف) صفر، گزینه (ب) نمره یک، گزینه (ج) نمره 2 و گزینه (د) نمره 3 منظور شده است یا توجه به اینکه تعداد پرسشنامه این آزمون 28 است و به هر یک بین صفر تا 3 نمره تعلق می گیرد و پرسشنامه GHQ هر آزمودنی حداقل 0 و حداکثر 82 می باشد نمره بالا نشان دهنده اختلال است. این آزمون برای فرد 5 نمره تعیین می شود.

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون  one way anova استفاده شده است.

فصل چهارم:

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده ها :

     در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش ارايه مي گردد. جهت تجزيه وتحليل داده ها و توصيف ويژگي هاي افراد مورد بررسي و پاسخ به فرضيه هاي پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

اطلاعات اين فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصيفي ب) استنباطي تنظيم شده است.

4 – 1 –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:

4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:8

نظریه ی آلبرت الیس[1]:

       الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روانشناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار می دهد. الیس از لحاظ گرایشهای انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزومندانه و توقع خوش رفتاری و خوبی مداوم ازدیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به  زود رنجی و آشفتگی ناشی می شود. اگر انسان به این تمایلات طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی وعقلی و عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می شود و در  نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می شود. به طور خلاصه ویژگیهای سلامت روانشناختی ازدیدگاه الیس عبارتند از:

1-عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی کند.

2-انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می کند.

3-طبیعی بودن، ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می پذیرد. انسان سالم در هنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

4-نسبت ندادن شکستها به عوامل بیرونی چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی شوند مگر این که فرد تلقین به نفس نماید.

5-عدم ترس شدید از خطر های بالقوه انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطر را کاهش می دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.

6-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی ازکمکهای دیگران در صورت لزوم.

7-انجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد سالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت می داند.

8-فرد سالم بیش از آن که به گذشته فکر کند به حال و وضعیت موجود یعنی« اینجا واکنون» توجه دارد.

9-کمک کردن به دیگران و نگران در مورد مشکلات دیگران، در صورت عدم توفیق کمک به دیگران وضعیت آنها و مشکل آنان را می  پذیرد.

10-فرد سالم به هر مشکل راه حلهای مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخاب کند. به نظر فرد سالم راه حلهای موجود نسبی هستند و بر حسب موقعیت تغییر پذیر هستند.

11-فرد سالم و نگرش ها  و رفتارش« الزام و اجبار» ندارد و می تواند خودش را از قید و بندها رها نماید و در جهت سلامتی نفس حرکت کند(محرابی، 1387).

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

      افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات است. طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیم پذیری، مبالغه کردن، فیلتر ذهنی و... است. فرد دارای سلامت روانشناختی به جنبه ها ی مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقع بینانه توجه می نماید. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش گام بر می دارد و نهایتاً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکرش را می پذیرد(اوی، 1993)

نظریه ی ویلیام گلاس:

      انسان سالم بنابر به نظریه گلاس کسی است دارای ویژگی های زیر می باشد:

1-واقعیت را انکار نکند ودرد و رنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیت ها به صورت واقع گرایانه ای روبرو شود.

2-هویت موفق داشته باشد یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تایید کنند.

3-مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل ترین نشانه سلامت روانشناختی است.

4-توجه او به لذت  دراز مدت تر، منطقی تر و منطقی باموقعیت باشد.

5- بر زمان حال وآینده تاکید نماید نه بر گذشته و تاکید ای بر آینده نیز جنبه دور نگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد. واقعیت درمانی گلاس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان- شناختی است(گلاس، 1965).

نظریه ی اسکنیر[2]:

     سلامت روانی وانسان سالم به عقیده اسکنیر معادل بارفتار با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو شوند از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود واطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و بداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب ازدیدگاه اسکینر این باشد که  انسان بایستی از علم، نه برای پیش بینی بلکه برای تسلط بر محیط خودش استفاده کند. دراین معنا فرد سالم کسی است که بتواند با هر روش بیشتر ازاصول عملی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره را کنار بگذارد.

 

 

 

 

بهزیستی روانشناختی :

      در سالهاي اخير، گروهي از پژوهشگران حوزه سلامت رواني ملهم از روان شناسي مثبت نگر، رويكرد نظري و پژوهشي متفاوتي براي تبيين و مطالعه اين مفهوم برگزيده اند. آنان سلامت رواني را معادل كاركرد مثبت روانشناختي، تلقي و آن را در قالب اصطلاح "بهزيستي روانشناختي" مفهوم سازي كرده اند. اين گروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي نمي دانند، بلكه معتقدند كه داشتن احساس رضايت از زندگي، پيشرفت بسنده، تعامل كارآمد و مؤثر با جهان، انرژي و خلق مثبت پيوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پيشرفت مثبت، از مشخصه هاي فرد سالم است.

      امروزه دیدگاه جدیدی درعلوم وابسته به سلامت بطور اعم و در  روانشناسی بطور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح  و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است(ریف و سینگر، 1998، آنتونوفسکی، 1987، استرامپفر1، 1990).

      بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه انسانی تاکید دارد به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گسترده ای از ادبیات تحقیقی در دهه 1950 و 1960 میلادی به تجزیه و تحلیل چالشهای و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است(ریف2 وکیس3، 2002).

   نظریه پردازان«گستره ی زندگی»4نظیر اریکسون (1959)و نوگارتن5 (1973) التزامهای دوره های مختلف سنی و راه هایی را که فرد بطور موفقیت آمیزی می تواند بر آنها غلبه کند را تبیین کرده اند. روانشناسان علاقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل خودشکوفایی(ابراهام مزلو، 1968) کمال رشد1 ( گوردون آلپورت، 1968) و تفرد(کارل یونگ، 1932) را پیشنهاد وارائه کرده اند.

     احساس بهزیستی هم دارای مولفه های عاطفی و هم مولفه های شناختی است. افراد با احساس بهزیستی بالا به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و موقعیت زندگی شان را نامطلوب ارزیابی می کنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند( مایرز2 و دینر3، 1995 ).

     باید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربه ی هیجانات ناخوشایند و منفی صرف کند به همان نسبت زمان کمتری را برای هیجانات منفی باقی می گذارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که هیجانات مثبت و منفی حالات دو قطبی نیستند که فقدان یکی وجود دیگری را تضمین کند. یعنی احساس رضامندی مثبت تنها با فقدان هیجانات منفی پدید نمی آید و عدم حضور هیجانات منفی لزوما حضور هیجانات مثبت را به همراه نمی آورد، بلکه برخورداری از هیجانات مثبت خود به شرایط و امکانات دیگری نیازمند است. بنابراین، احساس بهزیستی(شادی ) سه مولفه مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر را می بایست مورد شناسایی قرار داد:

الف) حضور نسبی هیجانات مثبت                   ب) فقدان و عدم حضور هیجانات منفی

ج) رضامندی از زندگی.

در مطالعات گوناگون افراد شاد را با ویژگی های زیر تعریف می کنند:

     اول آنکه از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند و خودشان را دوست دارند. در یکی از آزمون های عزت نفس با جمله هایی نظیر« من از با خود بودن لذت می برم » و « من ایده های خوبی دارم کاملا موافق هستندِِ. این افراد به اخلاقیات توجه بسیار دارند و عقلانی رفتار می کنند (ژانوف بولمن،1989، مایرز،1993، به نقل از کرمی نوری،1381 ).

     دوم آنکه افراد شاد احساس کنترل شخصی بیشتری را در خود احساس می کنند، آنهایی که انجام امور بیشتر به توانایی های خود می اندیشند تا به درماندگی و ناتوانایی هایی خویش، با استرس بیتشری مقابله می کنند(دو مونت، 1989، لارسن ،1989، به نقل ازکرمی نوری، 1381).

     سوم آنکه افراد شاد خوش بین هستند. افراد خوش بین با این جملات موافقت کامل دارند که: «وقتی با کار جدیدی روبرو می شوم، انتظار موفقیت در آن کار را دارم». با این افراد موفق تر، سالم و شادتر از افراد بدبین هستند(دمبر، بروک، 1989، سلیگمن، 1991، به نقل ازکرمی نوری، 1381).

     چهارم آنکه افراد شاد برون گرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد، چه در تنهایی و چه در حضور دیگران، احساس شادی می کنند و از زندگی خود ودیگران، از زندگی در نواحی گوناگون شهری یا روستایی، و یا  اشتغال در مشاغل گوناگون انفرادی و اجتماعی به یک اندازه لذت می برند(دینر و همکاران ، 1992).

      يكي از مهم ترين مدلهايي كه بهزيستي روانشناختي را مفهوم سازي و عملياتي كرده، مدل  ريف و همكاران است. ريف بهزيستي روانشناختي را تلاش فرد براي تحقق تواناييهاي بالقوه واقعي خود مي داند .اين مدل از طريق ادغام نظريه هاي مختلف رشد فردي عملكرد سازگارانه شكل گرفته و گسترش يافته است بهزيستي روانشناختي در مدل ريف و همكاران از شش مؤلفه تشكيل شده است: مؤلفه پذيرش خود به معني داشتن نگرش مثبت به خود و زندگي گذشتة خويش است. اگر فرد در ارزشيابي، استعدادها توانايي ها و فعاليت هاي خود در كل احساس رضايت كند و در رجوع به گذشتة خود احساس خشنودي كند، كاركرد رواني مطلوبي خواهد داشت. همه انسان ها تلاش مي كنند علي رغم محدوديت هايي كه در خود سراغ دارند، نگرش مثبتي به خويشتن داشته باشند، اين نگرش پذيرش خود است مؤلفه خودمختاري به احساس استقلال، خودكفايي و آزادي از هنجارها اطلاق مي شود .فردي كه بتواند بر اساس افكار، احساسات و باورهاي شخصي خود تصميم بگيرد، داراي ويژگي خودمختاري است .در حقيقت، توانايي فرد براي مقابله با فشارهاي اجتماعي، به اين مؤلفه، مربوط مي شود داشتن ارتباط مثبت با ديگران، ديگر مؤلفه اين مدل، به معني داشتن رابطة باكيفيت و ارضاكننده با ديگران است. افراد با اين ويژگي عمدتاً انسانهايي مطبوع، نوع دوست و توانا در دوست داشتن ديگران هستند و مي كوشند رابطه اي گرم بر اساس، اعتماد متقابل با ديگران، ايجاد كنند مؤلفه هدفمندي در زندگي، به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و كوتاه مدت در زندگي و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به فعاليت ها و رويدادهاي زندگي علاقه نشان مي دهد و به شكل مؤثر با آنها، درگير مي شود. يافتن معني براي تلاش ها و چالشهاي زندگي در قالب اين مؤلفه قرار مي گيرد. تسلط بر محيط مؤلفة ديگر اين مدل به معني توانايي فرد براي مديريت زندگي و مقتضيات آن است . لذا فردي كه احساس تسلط بر محيط داشته باشد، مي تواند ابعاد مختلف محيط و شرايط آن را تا حد امكان دستكاري كند، تغيير دهد و بهبود بخشد مؤلفه رشد شخصي به گشودگي نسبت به تجربيات جديد و داشتن رشد شخصي پيوسته باز مي شود. فردي با اين ويژگي همواره درصدد بهبود زندگي شخصي خويش و از طريق يادگيري و تجربه است.

       شواهد پژوهشي فراواني وجود دارد كه نشان  مي دهند حوادث نامطبوع زندگي قادرند بهزيستي روانشناختي را تحت تأثير قرار دهند و مختل كنند و به ايجاد مشكلات رواني مانند افسردگي و اضطراب منجر شوند بر اين اساس داشتن فرزند كم توان ذهني كه ماهيتي تقريبا ثابت و تنش زا دارد. مي تواند با ايجاد تنيدگي به كاهش بهزيستي روانشناختي منتهی شود. روي بهزيستي روانشناختي نشان داده است مادران داراي فرزند عادي در مؤلفه هاي خودمختاري، تسلط برمحيط، رشد شخصي و پذيرش خود، نسبت به مادران داراي فرزند كم توان ذهني وضعيت بهتري دارند، اما در مؤلفه احساس داشتن هدف در زندگي، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشكلاتي كه در ميان مادران كودكان كم توان ذهني شيوع دارد، افسردگي است.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 19:1

عزت نفس درقرآن مجید :

    قرآن مجید در سه مورد، همه را از آن خداوند می داند و می فرماید:

ولله العزه و لرسوله وللمومنین ؛(منافقون آیه،  8)یعنی اینکه عزت، مخصوص خدا و رسول او و مومنان است .

این آیات بیانگر آن است که خصلت عزت نفس، از صفات الهی است. آنان که دارایی این خصلت برزگ هستند، مظهر یکی از صفات الهی می باشند.

در قرآن آمده است که: لیتغون عندهم العزة فان العزه الله جمعیاً؛( نساء آیه 139) یعنی اینکه آیا آنان(منافقان عزت را نزد غیر خدا می جویند،  با این که) قطعا همه عزت نزد خداست .

      در جای دیگری از قرآن کریم آمده است که: من کان یرید العزّه فللّه العزّه جمیعا( فاطر آیه، 10) یعنی اینکه کسی که خوانان عزت است(باید از خدا بخواهند ، چرا که) تمام عزت برای خدا است .

     با توجه به این آیات، پایه اساسی و شرایط اصلی تحصیل عزت، اعتقاد به خداست. بنابراین در کارها و برنامه ها ی غیر خدایی، هیچ گونه عزتی به دست نخواهد آمد.

      عزت نفس درجه  و ارزشی است که یک فرد برای خود قایل می شود. عزت نفس به منزله بیان تأیید یا عدم تایید فرد نسبت به خویشتن است و نشان می دهد که تا چه  اندازه فرد خود را توانا، ارزنده و پر اهمیت می داند و به عبارت دیگر عزت نفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را می توان در سطح گفتار و در سطح رفتار های معنادار مشاهده کرد. عزت نفس می تواند بالا يا پايين باشد. زماني كه خود ادراك شده و خودآرماني با يكديگر همتراز باشند، فرد از عزت نفس بالايي برخوردار است. بر عكس چنانچه خودآرماني با خود ادراك شده تفاوت فاحش داشته باشد، فرد از عز ت نفس پايين برخوردار خواهد بود. هرگاه  فرد ارزيابي مثبتي از عملكرد خود داشته باشد، باعث افزايش عزت نفس وي مي شود در حالي كه فرد اگر ارزيابي منفي از عملكرد خود داشته باشد، عزت نفس او كاهش مي يابد جايگاه مهار سلامت باور فرد به اين امر است كه سلامت وي تا چه حد تحت كنترل عوامل دروني (خود) و يا بيروني )افراد موثر يا با نفوذ و ساختار اوليه جايگاه مهار سلامت از  بخت و اقبال) مي باشد. در نظريه يادگيري اجتماعي گفته مي شود كه يادگيري در فرد بر پايه تقويت هاي گذشته انجام مي شود و طي آن افراد انتظارات خاص و عمومي را در خود شكل مي دهند. جايگاه دروني مهار سلامت با آگاهي و نگرش مثبت، وضعيت روانشناختي، رفتارهاي بهداشتي و سلامت همراه و همگام مي شود. در مقابل، بيشتر منابع بيروني جايگاه مهار سلامت( به خصوص افراد  موثر و با نفوذ؛ بخت و اقبال) با رفتارهاي بهداشتي منفي و وضعيت روانشناختي ضعيف همراه مي شوند(مشکی و همکاران، 1387).

عزت نفس کلی:

      ارزشیابی که شخصی نسبت به ارزشمندی خویش دارد در واقع عزت نفس قضاوت شخص به ارزشمندی وجود می باشد این خاصیت عمومی است و در  همه انسان ها وجود دارد و نه یک حالت محدود گذرا بلکه ثابت و دائمی است( شاملو 1372).

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:37

چکیده:

     هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

 

 کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی 

 

مقدمه:

        یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی1، نابینا2 ، یا ناشنوا  3باشد. کم توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می آید.

     تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود كه احتمالا تنيدگي، سرخوردگي، احساس غم و نوميدي را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدين كودكان داراي مشكلات هوشی، به احتمال بيشتري با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و هيجاني كه غالبا ماهيت محدود كننده، مخرب و فراگير دارند، مواجه مي شوند. در چنين موقعيتي گر چه همه اعضاي خانواده و كاركرد آن، آسيب مي بيند فرض بر اين است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت رواني قرار مي دهد بررسيها نشان داده اند كه والدین داراي فرزند كم توان ذهني، در مقايسه باوالدین كودكان عادي، سطح سلامت عمومي  پايين تر و اضطراب بيشتر احساس شرم و خجالت بيشتر و سطح بهزيستي روانشناختي پايين تري دارند (میکائیلی ،1388).

      در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند.

     هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).

     در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار احساسات، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود. همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی  دارند، نیازمند عزت نفس هستند. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز به زندگی دارند.آنها می توانند با اطمینان، مشکلات مواجه شوند و از عهده آنها بر آیند(کلمز 1375).

     کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان  ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).

     تقریباً 60 سال پیش سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان  حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد(سازمان بهداشت جهانی،2001 و 2004). جاهودا(1958) از نداشتن بیمار روانی به عنوان معیار سلامت روانی انتقاد و به جای آن معیارهای چندگانه را برای سلامت روانی ارائه کرد. متاسفانه تا مدتها پیشرفت قابل ملاحظه ای در کاربرد این دیدگاههای در قلمروهای علمی و عملی مشاهده نشد. سلامت یک مفهوم چند بعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی1را نیز در بر می گیرد. اغلب روانپزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه های مثبت سلامت را نادیده می گیرند. تلاش هایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سلامتی صورت گرفته گر چه زمینه لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی(نه صرفا نبود بیماری) فراهم ساخته ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگیهای منفی تاکید دارند و در آنها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی(تحرک2، درد3، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی4، اضطراب5 و نگرانی) و مشکلات اجتماعی(ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارند. در دهه گذشته ریف6 و همکارانش(1926) 6 الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند. بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از 6 عامل تشکیل می شود. پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت به خود) رابطه مثبت با دیگران(برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری(احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی) ، زندگی هدفمند ( داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن) رشد شخصی(احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط(توانایی فرد در مدیریت محیط). الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ریف این الگو را بر اساس مطالعه متون بهداشت  روانی ارائه کرد و  اظهار داشت مولفه های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد.

     از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347).

     این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

  بیان مسأله:

     حضور كودك عقب مانده ذهني در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سلامت رواني خانواده به خصوص والدين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌هاي شديد ميان اعضاي خانواده، كل خانواده را درگیر بحران مي‌كند. ممكن است روابط خانوادگي، افزايش فشارهاي ناخواسته جسمي، هيجاني و مالي ضعيف شود كودك عقب مانده ذهني مي‌تواند ضايعات و اثرات جبران ناپذيري بر وضعيت بهداشت رواني خانواده وارد كند از جمله ايجاد تشديد اختلافاتي زناشويي،‌ جدايي، تحمل بار سنگين اقتصادي، افسردگي، نااميدي، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسياري از مسايل ديگر(بردن2، 1980). مراقبت مداوم از كودك عقب مانده ذهني اغلب براي والدين استرس‌زا مي‌باشد زيرا اين دشواري هاي كودكان به طور اجتناب ناپذيري بر زندگي آنها اثر مي‌گذارد(كرنيك3 و همكاران، 1983). تحقيقات نشان داده است كه والدين كودكان عقب مانده ذهني عموما در خطر مشكلات زندگي خانوادگي و دشواري‌هاي عاطفي قرار دارند(بكمن4، 1991 سينگر واوروين 1989).

      به طور كلي خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكي متفاوت با ساير كودكان با مشكلات فراواني در زمينه نگهداري، آموزش و تربيت آنها روبه روست. اين مسايل همگي بر والدين فشارهايي وارد مي‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و يكپارچگي خانواده مي‌شوند و در نتيجه انطباق و سازگاري آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. عزت نفس يكي از مهمترين عوامل تحول و شكل‌گيري شخصيت است و نقش بنيادين در سلامت رواني دارد به گونه‌اي كه عزت نفس پايين و شكل‌گيري احساس خود كم بيني در والدين زمينه‌هاي آسيب رواني را فراهم مي‌نمايد( ولي زاده و همكاران و 1387).

      عزت نفس5 مفهوم روانشناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مهم است اما به طور کلی می توان عزت نفس را احساس ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افکار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه تغییر پذیر است و به طور موقت بر احساس فرد تاثیر می گذارند. البته عزت نفس، بنیادی تر از آن است که  افت و خیزهای معمول می توان نوسانات گذرایی بر نحوه احساستشان نسبت به خود ایجاد کند، ولی این تاثیرات بسیار محدودند، بر عکس آنهایی که عزت نفس پایینی دارند افت و خیزهای معمول می تواند زندگی آنها را دگرگون کند. عزت نفس معمولاً به عنوان ارزيابي شخص از ارزشمندي خويش تعريف مي‌شود افرادي كه عزت نفس بالايي دارند خودپذيرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعي عزت نفس را ارزيابي مثبت و منفي از خود مي‌دانند به طوري كه فرض مي شود عزت نفس تا حدودي با ثبات است. عزت نفس يا همان احترام به خود يكي از خصوصيات مهم و اساسي شخصيت هر فردي را تشكيل مي‌دهد و به طور حتم روي جنبه‌هاي شخصي انسان اثر مي‌گذارد و كمبود يا فقدان آن باعث عدم رشد ساير جنبه‌هاي شخصيت به صورت ناهماهنگ خواهد شد و حتي ممكن است باعث پدیدآیی بيماريهاي رواني گوناگون مانند افسردگي، كمرويي، پرخاشگري1، ترس و... شود(بيابانگرد،‌).

    عزت نفس بالا بستگي به شكل‌دهي ارزشها و استانداردهاي خود والدين دارد همچنين به رفتار سالم بستگي دارد، زماني كه افراد از سلامتي كامل برخوردار باشند ولی عزت نفس بالايي نداشته باشند در رفتار خود عزت نفس پايين نشان مي‌دهند(شاطرلو،1386).well-beig.1

3.Pain

4.Depression

5.Anxiety

Ryff.6

2. Burden                                                                                                                                                             

3.Crnic

4. Beckman

5. Self- esteem

 

 

1.Aggression               

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:28

عملکرد OSPF در انواع مختلف شبکه ها٬ مانند شبکه هاي Point-to-Point و broadcast نسبت به هم متفاوت بوده و در برخي از مواقع٬ تنظيمات پيش فرض آن جوابگو شرايط حاضر نمي باشد.OSPF شبکه ها را بر اساس نوع اتصالات فيزيکي مابين آنها تقسسيم بندي مي نمايد.عملکرد OSPF در روي هر کدام از شبکه هاي مختلف نسبت به هم متفاوت بوده و نوع ونحوه برقراري رابطه مجاورت در هر کدام نسبت به بقيه داراي تفاوت محسوسي است.

انواع شبکه هاي تعريف شده در OSPF عبارتند از:

·                                 Point-to-point :شبکه اي که متصل کننده يک جفت از روترهاست.

·                                 Broadcast

·                      (NBMA) Nonbroadcast multi-access :در اين نوع شبکه ها با اينکه تعداد زيادي از روترها با هم در تماس مي باشند٬امکان استفاده از پيام هاي broadcast وجود ندارد.براي مثال مي توان مي توان به اتصالات x.25٬ATM٬Frame Relay اشاره کرد.

برقراري رابطه مجاورت در اتصالات point-to-point :

         در اين نوع اتصال ٬ دو روتر به صورت مستقيم با همديگر در ارتباط مي باشند.براي مثال مي توان يک ارتباط T1 را که با استفاده از پروتکل هاي لايه دوم مانند PPP يا HDLC ايجاد شده اند نام برد.

در اين نوع شبکه ها٬ يک روتر با ارسال پيام هاي multicast با آدرس 224.0.0.5 براي روترهاي OSPF اقدام به شناسايي اتوماتيک روترهاي همسايه خواهد کرد.به دليل اينکه فقط دو روتر در يک شبکه point-to-point وجود دارد٬ نيازي به انتخاب روترهاي DR/BDR نيست.آدرس فرستنده مربوط به يک پيام ارسالي معمولا برابر با آدرس interface ارسال کننده پيام قرار مي گيرد.البته با استفاده از ويژگي ip unnumbered interface مي توان آدرس مزبور را برابر با آدرس يک interface ديگري قرار دارد.در يک اتصال point-to-point مدت زمان پيش فرض بين ارسال پيام هاي hello يا hello interval برابر با 10 ثانيه و مدت زمان dead interval نيز برابر با 40 ثانيه مي باشد.

برقراري رابطه مجاورت در اتصالات Broadcast:

         برقراري رابطه مجاورت بين روترهاي OSPF در شبکه هاي broadcast مانند Ethernet نياز به انتخاب روترهاي DR/BDR دارد.بدين صورت که هر کدام از روترها اقدام به برقراري رابطه مجاورت فقط با روترهاي R/BDR Dنموده و محتويات جدول LSDB خود را فقط با روترهاي مزبور به اشتراک مي گذارند.زماني که يک روتر به عنوان DR ايفاي نقش مي نمايد٬ روتر BDR در حالت غير فعال قرار خواهد داشت.يعني BDR پيام هاي رسيده به DR را عينا دريافت کرده اما عمليات ارسال پيام ها براي روترهاي DROTHER و نيز برقراري رابطه مجاورت با آنها از وظايف روتر DR مي باشد.به محض اينکه روتر DR معيوب گشته و يا به هر دليلي قابل دسترسي نباشد٬ روتر BDR به عنوان DR قرار داده شده و رئتر ديگري براي در اختيار گرفتن نقش BDR انتخاب خواهد شد.به دلايل زير٬ استفاده از روترهاي DR/BDR عملکرد شبکه را بهبود خواهد بخشيد:

·                      کاهش ترافيک شبکه با کاهش ميزان Updateهاي ارسالي.يک روتر DR/BDR به عنوان روتر مرکزي بوده و بقيه روترهاي رابطه مجاورت خود را فقط با روترهاي DR/BDR برقرار خواهند ساخت.به جاي اينکه يک روتر OSPF اقدام به ارسال پيام Update خود براي تک تک روترهاي واقع در يک شبکه broadcast نمايد٬ پيام ها فقط براي روتر DR/BDR ارسال خواهد شد واين روترهاي DR/BDR مي باشند که وظيفه پخش پيام را در بين روترهاي ديگر بر عهده دارند.اين ويژگي باعث کاهش محسوس ترفيک شبکه مي گردد.

·                      مديريت پخش محتويات جدول LSDB:به دليل اينکه روترهاي DR/BDR وظيفه يکسان سازي اطلاعات روتينگ شبکه را در روي همه روترها بر عهده دارند٬ از اين رو اختلالات پيش آمده در عمليات routing ٬ به دليل يکسان نبودن LSDB در روي روترهاي شبکه٬ به حداقل خواهد رسيد.

 

2-13برقراري رابطه مجاورت در شبکه هاي NBMA:

         زماني که يک روتر از روي يک interface خود به سايت هاي مختلفي از طريق اتصالات NBMA متصل گردد٬نبود امکان استفاده از پيام هاي broadcast باعث بروز مشکلات عدم دسترسي در شرايط فوق خواهد گرديد.همانطور که گفته شد٬ در يک شبکه NBMA چندين روتر بدون استفاده از پيام هاي broadcast با همديگر در تماس خواهند بود.به عنوان مثال زماني که يک شبکه NBMA به صورت fully-meshed طراحي نشده باشد٬ پيام هاي multicast وbroadcast ارسالي از يک روتر توانايي دسترسي به برخي از روترها را نخواهند داشت.

يک روتر در شبکه NBMA براي شبيه سازي يک پيام broadcast يا multicast عين پيام را مجددا براي دريافت کننده بعدي ارسال خواهد کرد.اين کار باعث بالا رفتن پردازشي روتر شده و مصرف پهناي باند شبکه را نيز افزايش مي دهد.

مدت زمان پيش فرض بين ارسال پيام هاي hello يا hello interval در شبکه هاي NBMA برابر با 30 ثانيه و زمان dead interval برابر با 120 ثانيه مي باشد.

پروتکل OSPF فرض را بر اين مي گذارد که شبکه هاي NBMA داراي عملکردي شبيه شبکه هاي broadcast مي باشند.با وجود اين ٬توپولوژي NBMA بر پايه hub-and-spoke عمل مي نمايد.بدين معني که توپولوژي hub-and-spoke به صورت fully-meshed طراحي نمي گردد.در چنين شرايطي انتخاب روترهاي DR/BDR نيز با مشکل مواجه خواهد شد.زيرا براي عملکرد روترهاي DR/BDR نياز به وجود يک رابط فيزيکي بين تمامي روترهاي شبکه داريم.همچنين روترهاي DR/BDR براي برقراري رابطه  مجاورت با روترهاي ديگر بايد ليست تمامي روترهاي شبکه را در اختيار داشته باشد.در نتيجه ٬OSPF قادر به برقراري اتوماتيک رابطه مجاورت با روترهاي همسايه در شبکه هاي NBMA نخواهد بود.

 

2-14پيکربندي OSPF در شبکه هاي Frame Relay:

         بسته به نوع توپولوژي Frame Relay٬ گزينه هاي متفاوتي را مي توان در پيکربندي OSPF به کار برد.روش برقراري ارتباط روترهاي remote با يکديگر در يک اتصال frame relay مي تواند متفاوت از هم باشد.به صورت پيش فرض٬ نوع interface مورد استفاده در اتصال frame relay به صورت multipoint قرار داده مي شود.انواع مختلف توپولوژي frame relay عبارتند از:

1.                              توپولوژي STAR:

                اين نوع توپولوژي که به نام hub-and-spoke نيز ناميده مي شود٬ يکي از معمول ترين نوع توپولوژي بکار رفته در اتصالات frame relay  مي باشد.در چنين مواردي٬ روترهاي remote به يک روتر مرکزي که ارائه دهنده سرويس مي باشد متصل مي شوند.به دليل اينکه تعداد VCهاي مورد نياز در اين توپولوژي کم مي باشد٬ از اين رو اجراي آن نسبت به بقيه اتصالات frame relay داراي هزينه کمتري است. همچنين روتر مرکزي معمولا با استفاده از يک multipoint interface اقدام به برقراري ارتباط با روترهاي remote مينمايد.

2.                              توپولوژي full-mesh:

                  در اين توپولوژي٬ تمامي روترها داراي يک VC به سمت روترهاي ديگر مي باشند.با اينکه هزينه برقراري چنين توپولوژي زيادتر خواهد بود٬ ولي به دليل وجود ارتباط مستقيم بين تمامي روترها مزيت هايي را نيز در اختيار خواهيم داشت.براي محاسبه تعداد VCها ي مورد نياز از فرمول n(n-1)/2 استفاده مي شود که n نشان دهنده تعداد روترهاي موجود در شبکه مي باشد.

3.                              توپولوژي partial-mesh:

                 در اين توپولوژي بر خلاف نوع قبلي ٬ همه روترها داراي اتصال مستقيمي با يکديگر نمي باشند. بلکه VCها فقط در بين روترهاي مورد نياز ايجاد گشته اند. اين روش هزينه نسبتا کمتري را نسبت به توپولوژي قبلي در بر خواهد داشت.

طبق استاندارد RFC 2328٬ پروتکل OSPF به يکي از دو طرق زير در شبکه هاي NBMA اجرا مي گردد:

1)Nonbroadcast:در اين متد٬ پروتکل OSPF شبيه به شبکه هاي broadcast عمل مي نمايد.پيکربندي روترهاي همسايه بايد به روش دستي انجام گرفته و انتخاب روترهاي DR/BDR نيز ضروري است.اين روش معمولا در شبکه هاي  fully-meshed اجرا مي گردد.

2)point-to-point:در اين روش٬ شبکه NBMA به صورت مجموعه اي از اتصالات point-to-point در نظر گرفته مي شود.شناسايي روترهاي همسايه به صورت اتوماتيک انجام شده ولي نيازي به انتخاب روترهاي DR/BDR وجود ندارد.اين روش معمولا در شبکه هاي partially-meshed اجرا مي شود.

با نتخاب يکي از گزينه هاي فوق در واقع نوع ارسال پيام هاي hello و چگونگي انتشار پيام ها را مشخص مي کنيم.مزيت روش اول در هزينه کمتر آن و مزيت متد دوم در پيکربندي آسانتر آن مي باشد.علاوه بر موارد فوق سيسکو سه روش ديگر نيز تعريف نموده است که عبارتند از:

1)point-to-point nonbroadcast

2)broadcast

3)point-to-point

نکته: دستوري که شبکه را در پروتکل OSPF پيکربندي مي کند به صورت

Router(config-if)#ip ospf network [{broadcast |non-broadcast |point-to-multipoint }]

کاربرد OSPF در شبکه هاي non-broadcast(NBMA):

         با تعيين نوع non-broadcast٬ عملکرد OSPF در شبکه هاي broadcast شبيه سازي مي گردد.انتخاب روترهاي DR/BDR ضروري بوده و روتر DR وظيفه برقراري رابطه مجاورت با بقيه روترهاي شبکه و نيز ارسال پيام هاي LSA Update براي آنها را به عهده دارد.در چنين شرايطي٬ طراحي شبکه معمولا به صورت fully-mesh صورت مي گيرد تا ايجاد رابطه مجاورت بين روترهاي شبکه آسان تر انجام بگيرد.زماني که طراحي به صورت fully-mesh انجام نگرفته باشد٬ روترهاي DR/BDR را بايد به صورت دستي پيکربندي کرده تا از اينکه آنها توانايي برقراري ارتباط مستقيم با بقيه روترهاي شبکه را دارند اطمينان حاصل نمود.در هنگام استفاده از اين نوع٬ تمامي interface هاي دخيل بايد در يک شبکه IP قرار داشته باشند.

هر کدام از interfaceهاي non-broadcast در هنگام ارسال پيام LSU٬ آن را از طريق VCها براي هر کدام از روترهاي همسايه مشخص شده در جدول Neighbor ارسال مي نمايند.

در شرايطي که تعداد روترهاي واقع در يک شبکه کم باشد٬ به کارگيري non-broadcast نسبت به استفاده از point-to-multipoint باعث صرفه جويي در هزينه هاي برقراري ارتباط خواهد شد.بطور پيش فرض پروتکل OSPF در اتصالات X.25٬ ATM و frame relay در نوع non-broadcast اجرا مي گردد.

 

2-15کاربرد OSPF در شبکه frame relay point-to-multipoint:

      براي اجراي سناريو فوق نياز به در اختيلر داشتن توپولوژي partial-mesh يا star داريم.در اين نوع٬ نيازي  به انتخاب روترهاي DR/BDR نداشته و همچنين پيام هاي LSA نوع 2 نيز براي روترهاي مجاور ارسال نمي شود.در چنين حالتي٬ روترها اقدام به تبادل پيام هاي LSU مخصوص کرده و در نتيجه روترهاي همسايه خود را شناسايي مي نمايند.

به دليل اين که در point-to-multipoint نيازي به طراحي full-mesh شبکه نداريم، هزينه هاي مازاد براي ايجاد VCها صرفه جويي شده و مخارج کلي طرح کاهش خواهد يافت. علاوه بر آن،جداول routing روتر در شبکه هاي partial-mesh داراي روترهاي کمتري بوده و به اين ترتيب بار پردازشي روتر و مصرف پهناي باند شبکه نيز کاهش مي يابد.ويژگي هاي point-to-multipoint به شرح زير است:

1)نيازي به طراحي full-mesh شبکه ندارد.در اين نوع ،عمليات routing بين دو روتر که نه به صورت مستقيم،بلکه از طريق يا روترهاي واسط که توسط VCها با دو روتر در تماس مي باشند،انجام گيرد.

2)نياز به تعيين دستي روترهاي همسايه وجود ندارد.

3)از يک آدرس IP استفاده مي شود.

در point-to-multipoint نيازي به انتخاب روترهاي DR/BDR وجود نداشته و بنابراين تعيين priority نيز داراي اهميت خاصي نخواهد بود.

براي بررسي از صحت کار مي توان از دستور show ip ospf interface بهره گرفت که عملکرد ospf را با ازاي تک تک interfaceها نمايش مي دهد.در خروجي دستور فوق مي توان نوع شبکه ospf ،شمارهarea ، مقدار پارامتر cost و وضعيت interface مورد نظر را مشاهده نمود.بايد در نظر داشت که مقدار زمان hello interval در اين نوع برابر با 30 ثانيه و زمان dead interval نيز برابر با 120 ثانيه مي باشد.مقدار اين دو زمان بايد در روي دو روتر همسايه يکسان باشد.در غير اينصورت، روترها قادر به برقراري رابطه مجاورت با همديگر نخواهد بود.شناسايي روترهاي همسايه نيز به صورت اتوماتيک انجام گرفته و نيازي به مشخص کردن دستي آن ها با دستور neighbor نيست.

سيسکو يک نوع ديگر براي روش point-to-multipoint معرفي کرده است که مخصوص خود بوده و به نام point-to-multipoint nonbroadcast ناميده مي شود.در اين روش،مشخص کردن روترهاي همسايه به صورت دستي انجام گرفته و در اين حين مي توان cost مربوط به اتصال يک روتر همسايه با اين روتر را نيز تعيين نمود.نسخه RFC اين روش،نياز به استفاده از پيام هاي broadcast و يا multicast دارد.بنابراين زماني که اجازه ارسال چنين پيام هايي در روي يک VC صادر نشده باشد،نمي توان point-to-multipoint را به کار گرفت.در چنين شرايطي است که استفاده از point-to-multipoint nonbroadcast سيسکو توصيه مي شود.

 

2-16انواع روترهاي OSPF:

         به دليل اينکه سايز جداول OSPF LSDB معمولا زياد است،بنابرابين طراحي شبکه بايد به صورت درختي يا hierarchical انجام گيرد.يکي از راه حل هاي موجود تقسيم بندي شبکه به مناطق کوچکتر و استفاده از انواع روترها با نقش هاي مختلف مي باشد.

پروتکل OSPF معمولا در شبکه هاي داراي يک area مورد استفاده قرار مي گيرد.اما در صورتي که area مزبور شامل تعداد زيادي شبکه باشد،باعث بروز مشکلات زير خواهد شد:

·                      اجراي متناوب الگوريتم SPF: شبکه هاي بزرگ معمولا دچار تغييرات زيادي مي شوند.در نتيجه روترها نياز به اجراي چندين باره الگوريتم SPF و به روز کردن جدول routing خود خواهند داشت.

·                      جداول routing حجيم:پروتکل OSPF به صورت پش فرض عمل summarization را انجام نمي دهد. در اين شرايط،سايز جدول routing مي تواند به طور چشمگيري افزايش يابد.

·                      جداول LSDB حجيم:به دليل اينکه OSPF اطلاعات مربوط به تمامي شبکه هاي موجود را در داخل جدول توپولوژي يا LSDB خود نگهداري مي کند،بنابراين در صورت افزايش تعداد شبکه ها موجود در داخل يک area اندازه جدول فوق نيز افزايش پيدا خواهد کرد.

در اين موقعيت،مي توان پروتکل OSPF را به مناطق مديريتي کوچکتر تقسيم کرده و مشکلات فوق را برطرف نمود.هر کدام از اين مناطق به نام area  ناميده مي شود.در شرايطي که يک شبکه بزرگ را به areaهاي کوچکتري تقسيم مي کنيم.عمليات routing در بين areaها مختلف رخ داده اما اجراي الگوريتم SPF محدود به داخل يک area خواهد شد.

در هنگام استفاده از areaهاي متعدد،انواع مختلفي از روترها را در اختيار خواهيم داشت که عبارتند از:

1)روترهاي داخلي يا internal:

           روترهايي که تمامي interfaceهاي آن ها در داخل يک area قرار داشته و داراي محتويات يکسان در داخل جدول LSDB خود باشند به نام روترهاي داخلي يا internal ناميده مي شوند.

2)روترهاي backbone:

          روترهايي که حداقل از طريق يکي از interfaceهاي خود به area 0 متصل مي باشند.به نام روترهاي backbone ناميده مي شوند.مکانيسم اجراي الگوريتم SPF در اين روترها شبيه به روترهاي داخلي مي باشد.

3)روترهاي ABR:

         روترهايي که به چند area مختلف متصل شده اند،حاوي جداول LSDB جداگانه براي هر کدام از areaهاي متصل مي باشند.روترهاي ABR به عنوان تنها نقطه اتصال يک area به areaهاي ديگر بوده و بنابراين ترافيک هاي به مقصد areaهاي ديگر تحويل روترهاي ABR خواهد شد.همچنين مي توان عمليات summarization را در هنگام ارسال اطلاعات از يک area به area ديگر انجام داد.اطلاعات فرستاده شده توسط يک area و روتر ABR آن،براي 0 area فرستاده شده که آن نيط به نوبه خود پيام ها را براي area مقصد ارسال خواهد کرد.البته به ياد داشته باشيد که هر کدام از areaها مي توانند داراي چندين روتر ABR باشند.

4)روترهاي ASBR:

          روترهايي که حداقل يکي از interfaceهاي آ«ها متصل به يک AS خارجي يا شبکه اي غير از OSPF مي باشد،به نام روترهاي ASBR ناميده مي شوند.اين روترها وظيفه انتقال اطلاعات routing به داخل يک OSPF domain و بالعکس  را دارند.اين پروسه به نام Route Redistribution ناميده ميشود.

 

2-17انواع پيام در پروتکل OSPF:

·                      پيام سلام: وقتي يک مسيرياب روشن و بوت ميشود موظف است به تمام مسيريابهايي که مستقيماً به آنها متصل است  يک پيام ”سلام“ بفرستد تا آنها از حضور اين مسيرياب درشبکه مطلع شوند.

·                      پيام Link State Update: هر مسيرياب موظف است که در بازههاي زماني مشخص ،جدول مسيريابي خودش را به روش سيل آسا به اطلاع ديگر مسيريابهاي هم ناحيه برساند. اين کار را با ارسال اين پيام انجام ميدهد؛ در ضمن هر مسيرياب وقتي هزينه يکي از خطوط مستقيم او تغيير کرد يا مسيرياب مجاورش از شبکه بيرون رفت ( يا به شبکه برگشت ) سريعاً با اين پيام آنرا به اطلاع ديگران ميرساند.

·                      پيام Database Description : هر مسيرياب به ازاي تک تک رکوردهاي هزينه که در يک بانک اطلاعاتي درون حافظه اصلي ذخيره کرده ، يک فيلد شماره ترتيب در نظر ميگيرد. مسيريابِ ارسال کننده اين پيام ، شمارۀ ترتيب و تمام رکوردهايي را که در بانک اطلاعاتي خود ذخيره کرده است ، ارسال مينمايد. گيرندۀ اين پيام با مقايسۀ شمارههاي ترتيب رکوردها با رکوردهايي که در بانک اطلاعاتي خود دارد ميتواند رکوردهاي قديميتر را با رکوردهاي جديد جايگزين نمايد.

·                      پيام Link State Request : با اين پيام هر مسيرياب ميتواند اطلاعات جدول مسيريابي را از از يک مسيرياب خاص تقاضا نمايد. با اين کار مسيرياب ميتواند ضمن درخواست جدول مسيريابي همسايه هاي خود و مقايسه شماره ترتيب رکوردهاي آن اقدام به تازه سازي جدول خود نمايد.

·                      پيام Link State Ack : اين پيام توسط گيرندۀ پيام Link State Update براي ارسال کنندۀ آن ارسال ميشود و به منظور تصديق دريافت جدول مسيريابي ميباشد.

با استفاده از ويژگي authentication، روترهاي OSPF قادر به شناسايي روترهاي همسايه مي باشند.بدين معني که با به کارگيري authentication مي توان روترهاي شرکت کننده در پروسه هاي routing را مشخص کرد.

انواع OSPF authentication:

       دو متد براي پيکربندي مکانيسم شناسايي هويت در OSPF وجود دارد که عبارتند از :

1)Simple يا plain

2)MD5

       در صورت پيکربندي يک متد براي شناسايي هويت روترها در OSPF ،زماني که يک روتر اقدام به دريافت پيام Update ارسال شده از روتري ديگر مي نمايد، هويت روتر ارسال کننده را با استفاده از يک پسورد بررسي کرده و در صورت يکسان بودن آن با پسورد تعيين شده در روي خود،پيام دريافت شده را خواهد پذيرفت.به صورت پيش فرض هيچ نوع مکانيسمي براي شناسايي هويت روترهاي ارسال کننده پيام Update در پروتکل OSPF مورد استفاده قرار نمي گيرد.

 

2-18کاربرد Ipv6 در پروتکل OSPF:

         استاندارد RFC 2740 کاربرد پروتکل OSPF در پروتکل  IPv6 را تعريف مي کند.

نسخه هاي جديد پروتکل هاي routing قادر به پشتيباني از آدرس هاي با طول زياد مانند آدرس هاي IPv6 و همچنين ساختار header مربوط به آن مي باشند.

مکانيسم استفاده از routeهاي استاتيک در IPv6 نيز شبيه به IPv4 مي باشد.استاندارد RFC 2461 در مورد IPv6 چنين مي گويد:هر کدام از روترها بايد از آدرس link-local مربوط به تمامي روترهاي همسايه خود با اطلاع بوده؛ به صورتي که پيام هاي ارسالي قادر به تشخيص روترهاي مقصد با استفاده از آدرس هاي link-local باشند.

گفته فوق بدين معناست که استفاده از آدرس هاي global unicast به عنوان آدرس next-hop توصيه نمي گردد.قبل از اينکه هر کدام از پروتکل هاي مختلف قادر به استفاده از IPv6 باشند،بايد با استفاده از دستور زير اقدام به فعال سازي IPv6 در روي روتر نماييم.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

 

2-19عملکرد OSPF در شبکه هاي IPv6:

         پروتکل OSPF از گروه link state بوده و از پارامترcost به عنوان metric استفاده مي کند.

پروتکل OSPF اطلاعات مربوط به interface مانند ipv6 prefix ،ماسک مربوطه،نوع شبکه متصل،روترهاي متصل به شبکه فوق و...را بين روترهاي همسايه منتقل مي نمايد. اطلاعات مربوطه از طريق پيام هاي LSA منتقل شده و هر روتر نيز تمامي اطلاعات کسب شده از طريق مبادله پيام هاي LSA را در داخل جدول LSDB خود ذخيره مي نمايد.سپس الگوريتم dijkstra اجرا شده و بهترين مسيرهاي منتهي به مقاصد مختلف در داخل جدول routing قرار داده مي شود.

تفاوتي که بين جدول routing و جدول  LSDB وجود دارد، در آنجاست که جدول LSDB حاوي اطلاعات مربوطه به تمامي مقاصد و مسيرهاي منتهي به آنها بوده اما جدول routing فقط شامل بهترين مسيرهاي برگزيده شده به سمت مقاصد مختلف مي باشد.

جديدترين نسخه OSPF ،نسخه سوم آن بوده و در استاندارد RFC 2740 تعريف مي گردد.

 

2-20مقايسه OSPF V2 و OSPF V3:

         با اينکه مکانيسم عملکرد دو نسخه OSPF بسيار شبيه به هم مي باشد،اما برخي از تغييرات اعمال شده در OSPF V3 باعث گرديده است تا اين پروتکل قادر به حمل آدرس هاي طولاني IPv6 بوده و نيز توانايي  اجراي مستقيم بر روي IP را داشته باشد.برخي از شباهت هاي موجود بين اين دو نسخه عبارتست از:

·                                 هر دو پروتکل از پيام هاي يکساني براي انجام فعاليت خود بهره مي گيرند. اين پيام ها شامل hello lsa،lsu،lsr،dbd مي شوند.

·                                 مکانيسم شناسايي روترهاي همسايه و نيز چگونگي برقراري رابطه مجاورت با روترهاي همسايه نيز شبيه هم مي باشد.

·                                 هر دو پروتکل از شبکه هاي يکساني پشتيباني مي کنند که ليست آنها عبارتند از nbma،broadcast،point-to-multipoint،point-to-point.

·                                 مکانيسم انتشار پيام هاي LSA و نيز تعيين مدت زمان عمر هر کدام از LSAها در روي هر پروتکل يکسان مي باشد.

به دليل اينکه پروتکل OSPF v2 بر پايه IPv4 بنا شده است ،بيشترين تغييرات اعمال شده در OSPF v3 براي پشتيباني پروتکل OSPF از IPv6 صورت گرفته است.برخي ديگر از تغييرات اعمال شده عبارتند از:غير وابسته بودن آن به پلتفرمي خاص،انجام عمليات routing بر اساس هر يک از پيوندها(پروتکل OSPF v2 عمليات routing را بر پايه هر کدام از دستگاه ها انجام مي دهد)،اجراي چندين پروسه مختلف در روي يک اتصال،تغييرات در ساختار پيام ها  ودر مکانيسم authentication.

هم اکنون OSPF،IPv6 به عنوان يک استاندارد توسط سازمان IETF پذيرفته شده و مانند RIPng از پروتکل IPv6 براي حمل اطلاعات و نيز از آدرس هاي link-local به عنوان آدرس فرستنده بهره مي گيرد.همچنين بقيه پارامترهاي اختياري در OSPF v2 مانند NSSA،MOSPF نيز به همان صورت در OSPF v3 پشتيباني مي گردد.

پروتکل OSPF v2 وابسته به شبکه اي است که در داخل آن اجرا مي گردد.اما پروتکل OSPF v3 وابسته به اتصالاتي است که متصل به يک روتر مي باشد.

پروتکل OSPF اجازه پيکربندي بيش از يک پروسه OSPF را در روي يک interface نمي دهد.اما اين کار در OSPF v3 قابل اجرا است.

در پروتکل OSPF v3 انجام عمل authentication ديگر بر عهده OSPF نبوده و وظيفه آن را خود IPv6 بر عهده دارد.

تفاوت هاي عمده پروتکل هاي OSPF v2 و OSPF v3 به شرح زير است:

·                      اجراي OSPF v3 در روي روتر اتصال مورد نظر:دستور network مورد استفاده در پروتکل OSPF v2 با دستور ديگري در OSPF v3 جايگزين شده است.پيکربندي چندين پروسه مجزاي OSPF در روي يک اتصال واحد در نسخه جديد پروتکل لمکان پذير شده است.

·                                 روترها در OSPF v3 از آدرس هاي IPv6 link-local براي شناسايي همديگر و برقراري رابطه مجاورت استفاده مي نمايند.

·                      استفاده OSPF v3 از آدرس multicast برابر با FF02::5 براي نشان دادن تمامي روترهاي OSPF داخل شبکه.(معادل آدرس 224.0.0.5 در پروتکل OSPF v2).

·                      استفاده OSPF v3 از آدرس multicast برابر با FF02::6 براي نشان دادن تمامي روترهاي DR داخل شبکه.(معادل آدرس 224.0.0.6 در پروتکل OSPF v2)

·                                 آدرس هاي IPv6 جزئي از قسمت OSPF header نبوده ،بلکه در داخل پاکت ها قرار مي گيرند.

·                                 سايز مربوط به link state id،area id،router id برابر با 32 بيت مي باشد.

·                                 شناسايي روترهاي DR/BDR توسط شناسه يا id آنها انجام مي گيرد و نه با آدرس ip مربوط به آنها

 

2-21نحوه مسيريابي با  پروتکل OSPF:

در پايان اين فصل يک توپولوژي ساده را با نرم افزار شبيه سازي packet tracer پياده سازي مي کنيم :

ابتدا دو شبکه ايجاد مي کنيم .شبکه اول يا آدرس شبکه 192.168.1.0 با ماسک 255.255.255.192 و شبکه دوم با آدرس شبکه 192.168.1.64 با ماسک 255.255.255.192 را ايجاد مي کنيم .اما چون اين دو شبکه از هم مجزا هستند براي برقراري ارتباط  اين دو شبکه به  Deviceهايي مانند روتر نياز داريم .اما نکته اي که نبايد فراموش شود اين است که بين اين دو روتر نيز بايد يک شبکه بوجود آوريم .آدرس شبکه بين روترهايمان 192.168.1.128 با ماسک 255.255.255.192 مي باشد.ما روترهايمان را جهت اينکه بتوانند ارتباط برقرار کنند بايد config کنيم و بر خلاف مثال فصل اول از مسيريابي دايناميک اسفاده مي کنيم پروتکلي که اين مسيريابي را انجام مي دهد OSPF نام دارد و ما در اينجا نحوه ي بکار اندازي پروتکل OSPF درون سيستم عامل IOS روتر تشريح مي کنيم.

همانند شکل زير :

شکل 2-1

دستورات زير جهت config روترهاي صفر و يک بکار ميروند:

Router0(config)#router ospf 1

Router0(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.63 area 0

Router0(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0

Router0(config-router)#end

 

Router0(config)#router ospf 1

Router0(config-router)#log-adjacency-changes

Router0(config-router)#end

Router1(config)#router ospf 1

Router1(config-router)#network 192.168.1.64 0.0.0.63 area 0

Router1(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0

Router1(config-router)#end

 

Router1(config)#router ospf 1

Router1(config-router)#log-adjacency-changes

Router1(config-router)#end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

طراحي و پياده سازي مدل فازي OSPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس(QOS):

         منظور از مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس درشکل پايه اي آن مبتني بر قيد کيفيت سرويس مي باشد.مسئله اي که مسيريابي کيفيت سرويس سعي در حل آن دارد اثبات بهبود سطح سرويس کاربران به منظور پشتيباني از نيازمنديهاي چند رسانه اي در دنياي امروز اينترنت است. مسيريابي کيفيت سرويس يک امکان براي کارگزار و مدير شبکه در افزايش کارايي آنان براي اداره کردن ترافيک موجود در شبکه براساس خصوصيات و ويژگي هاي آن ترافيک مي باشد.OSPF به کمک فيلدي از هدر خود به نام TOS( نوع سرويس ) امکاناتي را براي مسيريابي بر اساس حداقل تاخير ((TOS =16 و يا حداکثر گذردهي TOS =8)) را فراهم نموده است. اما موردي که هست چون در اين پروتکل مسيريابي هر کدام از اين 2وضعيت، از پارامتر هاي مجزا از هم جهت در بر آوردن اين خصوصيات استفاده مي نمايد، لذا نه تنها قابل پيگيري از طريق هم نمي باشند که امکان بهره مندي توامان از هر دو وجود نخواهد داشت اما درباره طول صف روتر و تاخير لينک  سعي بر آن شده است که با کمک يک الگوريتم فازي از ترکيب اين 2 معيار و توليد يک معيار واحد نتايج مطلوبتري در انتخاب مسيرها ودرنتيجه پشتيباني بهتر از کيفيت سرويس بدست آيد.البته هر کدام از اين 2 معيار داراي محدوديت هاي مخصوص به خود مي باشند. مثلا تاخير لينک پارامتري است که از مجموع آن براي تمامي لينک هاي يک مسير،تاخير آن مسير (ROUTE DELAY) بدست مي آيد.لذا تاخير يک پارامتر جمعي بوده است. اما آنچه که بايد در نظر گرفت اين موضوع است که پايين بودن تاخير يک مسير به معناي وجود پهناي باند کافي در آن مسير نمي باشد. لذا مشخص و بارز خواهد بود که تاخير براي بيان وضعيت شبکه کافي نيست و يا بعنوان مثالي ديگر اگر از طول صف مربوط به آن لينک ومسير نيز کمک بگيريم ، مشکلات اندازه صف هم با موارد مشابه تاخير،آشکار خواهد شد که به تنهايي قابل اعتماد نيست . چرا که محدوديتهايي براي بيان رفتار شبکه خواهد داشت . مواردي نظير انفجارهاي ترافيکي و احتمال وجود بافرينگ در مسيرها باعث مي شودکه پارامتر اندازه صف محدوديتهايي را براي صحت بيان ازدحام واعلام آن بر خود وارد بداند.چرا که با مواردي که توضيح داده شد رخداد صف بندي در زماني که جريان ترافيکي حاضر کمتر از ظرفيت لينک باشد نيز وجود خواهد داشت. ضمنا پارامتر تاخير براي يک لينک از 2 پارامتر تاخير صف بندي به علاوه تاخير لينک که از مشخصه هاي فيزيکي آن است ، تشکيل مي شود.که در اين بين سهم تاخير صف بندي را بايد بزرگتر در نظر گرفت چرا که عکس اين مورد را در نظر بگيريم از آنجا که سيگنال هاي الکتريکي ويا نوري با سرعتي معادل نور درون لينک در حرکتند، اين فرض غير منطقي به نظر خواهد رسيد.حال در ادامه مطلب در مورد گزينش پارامترها و نحوه ترکيب آنها توضيحات کاملتري ارائه خواهد شد .

 

3-2اهداف مسيريابي کيفيت سرويس:

         پروتکل هاي فعلي مسيريابي در اينترنت از قبيل BGP,RIP,OSPF  پروتکل هاي مسير يابي بهترين تلاش نام دارند که فقط کوتاهترين مسير به مقصد را مشخص مي کنند. به عبارت ديگر از الگوريتم هاي بهينه سازي تک منظوره بهره مي گيرندکه در اين الگوريتم ها تنها يک پارامتر(يا پهناي باند يا تعداد پرش و يا هزينه) لحاظ مي گردد. لذا تمام ترافيک ها به کوتاهترين مسير مسير يابي مي شوند. حتي اگر مسير هاي ديگري نيز وجود داشته باشند ،مادامي که کوتاهترين مسير نباشند مورد استفاده قرار نخواهند گرفت .بايد توجه شود که کوتاهترين مسير در اينجا لزوما به معني مسيري با کوتاهترين فاصله فيزيکي نمي باشد . مثلا ممکن است به معني مسيري با حداقل هزينه يا کمترين تعداد پرش ها باشد.عيب عمده اين طرح اين است که موجب ازدحام   در برخي لينک ها مي شود در حاليکه برخي از لينک هاي ديگر کاملا و يا حتي اصلا مورد استفاده قرار نگرفته اند واين همان مشکلي است که مهندسي ترافيک براي حل آن بکار گرفته مي شود.عيب ديگر آن اين است که مسير يابي بهترين تلاش فعلي ، وقتي  که مسير بهتري يافت شود ، ترافيک را به آن منتقل مي نمايد، حتي اگر مسير فعلي نيز نيازهاي کيفيت سرويس آن ترافيک را تامين کند . اين امر سبب ناپايداري در مسير يابي مي گردد. چرا که چنين شاخص هايي به سرعت تغيير مي کنندو باعث مي شوند که ترافيک دائما

به عقب برگردد وبه مسيرديگري ارسال شود.در بدترين حالت،اين ناپايداري مي تواند تاخير و تغييرات تاخير را به شدت افزايش دهد.مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس براي رفع اين معايب طراحي شده است که اهداف عمده آن عبارتند:تامين نيازهاي کيفيت سرويس کاربر پاياني،يافتن مسيري که نيازهاي پهناي باند ،تاخير،تغييرات تاخير ،احتمال از دست دادن بسته و .... کاربر را تامين نمايدو بهينه سازي در استفاده از منابع شبکه. مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس بايدترافيک را به گونه اي مسير يابي وجهت دهي کند که بتواند ميزان گذردهي کلي شبکه را به حداکثر برساند. يافتن کوتاهترين مسير به اين مسئله کمک مي کند زيرا که مسير طولاني تر ،منابع بيشتري از شبکه را مصرف مي نمايد.مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس بايد به خصوص در حالتي که حجم بار ترافيکي سنگين است، کارايي بهتري را نسبت به مسير يابي بهترين تلاش از خود نشان دهد(مثلا ميزان گذردهي بهتري داشته باشد.)

 

3-3پروتکل LINK STATE و OSPF:

          الگوريتم مسيريابي که ما به کمک آن اين بهبود را نشان مي دهيم ،پروتکل مسيريابي OSPF مي باشد٬ که پروتکل مسير يابي گسترش يافته اي در اينترنت مي باشد به طوري که هم اکنون OSPF نسخه 3 در آستانه ورود به اينترنت مي باشد. OSPF يک ساختاري بهينه از پروتکل مسير يابي وضعيت لينک (LINK STATE) مي باشد.در شبيه ساز شبکه نسخه 2 (NS-2) هم اکنون يک پياده سازي از پروتکل OSPF با نام LINK STATE ROUTING موجود مي باشد . ساختار اصلي OSPF همان )LINK STATE وضعيت لينک(مي باشد. وضعيت لينک بلوک هايي هستند که جهت کامل کردن نقشه توپولوژي شبکه که توسط هر نود درشبکه نگهداري مي شوند . اين نقشه توسط پايگاه داده وضعيت لينک نمايش داده مي شوند جهت توزيع اين پايگاه داده هر نود ضرورتا هزينه تمام اتصالات خود را بدست مي آورد و سپس اين اطلاعات را به همسايگان خود ارسال مي نمايد . معمولا اين هزينه يا مقداري است که مدير شبکه با تناسبات مالي بدان اتصال اختصاص مي دهد و يا معمولا تاخير آن لينک را به عنوان هزينه آن در نظر مي گيريم. اطلاعات ارسالي به همسايگان از طريق بسته هاي اعلان وضعيت لينک LINK STATE ADVERTISEMENT(LSA) و به کمک پروتکل طوفاني (FLOODING PROTOCOL) صورت مي پذيرد. نود دريافت کننده براي هر LSA آن را تکرار و به همه خروجي هاي خود به جز خروجي نودي که LSA را از طريق آن در يافت کرده است ، ارسال مي نمايد . پروتکل OSPF براي محاسبه کوتاهترين مسير ممکن براساس هزينه تمام لينک ها ازالگوريتم دايجسترا DIJKSTRA بهره مي گيرد

.

 

3-4سيستم فازي پيشنهادي:

          تاخير، تغييرات تاخير ، صف بندي ، پهناي باند و احتمال از بين رفتن بسته ها و .... از ميان پارامترهاي شبکه جهت استفاده در محاسبه يک پارامترتنها ، در مسيريابي شبکه اي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. امکان استفاده از تمامي اين پارامترها نيزهست اما نه تنها از نظر محاسباتي زمان زيادي از دست خواهد رفت ، بلکه افزونگي اطلاعات بين اين چند پارامتر وجود دارد که نيازي به استفاده از آنها نيست . تاخير يک پارامتر حياتي در مبحث کيفيت سرويس (QOS) براي اکثربرنامه هاي کاربردي مي باشد ، مخصوصا در برنامه هاي محاوره اي چرا که اين برنامه ها به حداقل تاخير جهت ارتباط مناسب با کاربران احتياج دارند . البته برخي از برنامه هاي کاربردي مانند (VOIP)Voice over IP و  video confercing در يک محدودخاصي تاخير را مي تواند تحمل نمايند . با در نظر گرفتن اين شرايط ، تاخير به عنوان نقطه شروعي از پارامترها ، پارامتر مهمي که بايد در نظر گرفته شود . تاخير يک پارامتر جمعي است يعني تاخير  يک مسير را مي توان از مجموع تاخير لينک هاي تشکيل دهنده آن مسير بدست آورد . اما پايين بودن تاخير يک مسير لزوما به معناي بهتر بودن آن مسيرنيست و به معناي اين نيست که اين مسير لزوما پهناي باند بهتري داشته باشد و يا بهروري لينک پايين تر داشته باشد . تاخير اندازه گيري شده معمولا به صورت ميانگين مي باشد يعني دراتصال با تاخير برابر لزوما داراي فراز و نشيب ترافيکي يکساني نيستند . صرف نظراز اين مطالب اگردر مواقعي يک اتصال داراي تاخير بيشتري باشد ممکن است بدليل داشتن پهناي باند باقيمانده ي بيشتري نسبت به ساير اتصالات،از آن استفاد گردد . و آن لينک بهتري محسوب گردد. چرا که ممکن است آن تاخيرمربوط به يک قله ترافيکي باشد )در مدت زمان اندازه گيري تاخير)در حاليکه ساير لينک ها در آن مدت زمان در دره ترافيکي خود بوده باشند . لذا دقيق نبودن تاخير اندازه گيري شده ممکن است بصورت سلسله مراتبي در محاسبه مسير بهينه نيزتاثير گذار شود و مسير صحيحي را محاسبه ننماييم . پس لازم جهت دقيق تر شدن معيار وزن دهي به لينک خاص از يک پارامتر ديگر جهت اين امر استفاده نماييم به اين منظور بايد اين پارامتر با (SINGLE) پارامتر تاخير جهت توليد يک معيار توام اما تنها استفاده شود . متوسط طول صف و تاخير در آن از مهمترين خصوصيات يک روتر در مرز ازدحام و درنتيجه از بين بردن بسته ها مي باشد بطوريکه در لحظات قبل از رخداد ازدحام ، هم زماني که صرف صف بندي مي شود افزايش مي يابد و هم طول صف (طول لحظه اي آن) به مقدار ماکزيمم طول صف نزديک مي گردد .ضمنا از بين رفتن بسته ها دقيقا زماني رخ ميدهد که صف مربوط به آن روتردچار شلوغي و سريزمي گردد بگونه اي که اگر يک لينک داراي تاخير کمتر و طول صف کوتاهتر باشد داراي وزن کمتر مي باشد يعني از نظر الگوريتم مسير يابي کيفيت سرويس لينک برجسته تر و بهتري خواهد بود .زماني که بيش ازيک پارامتربراي وزن دهي به لينک ها وجود دارد راههاي متفاوتي نيز براي ترکيب اين 2 پارامترو تشکيل يک پارامتر منفرد جهت مقداردهي به آن لينک وجود دارد : از راههاي ساده اي همچون از آنها ضرب ، مي نيمم گرفتن تا محاسبات هوشمندانه از نوع حتي مصنوعي آن. اما آنچه که مهم است اين است که اين محاسبات والگوريتم بايد ساده ، آسان و در حداقل زمان صورت پذيرد تا امکان استفاده و پياده سازي آن به راحتي در يک پروتکل مسير يابي وجود داشته باشد .سربار ناشي از پياده سازي الگوريتم بايد در حداقل امکان قرار بگيرد البته دقت معيار خروجي با آنچه که از آن پارامترهاي اوليه انتظار داريم نيز نبايد متفاوت باشد الگوريتم بايد به گونه اي باشد تا برتري هايي نيز نسبت به تک تک ان پارامترها داشته باشد . لذا از ميان روشهاي موجود ، با استقبالي که امروزه از متدهاي فازي (Fuzzy)  صورت مي پذيرد ، تصميم گرفتم که اين روش ترکيب در منطق فازي انجام گيرد و آن هم ترجيحا به خاطر سادگي روش آن در حل مسايل مي باشد . چرا که در اين روش ترکيب پرامترهاي ورودي به سادگي و سهولت ميباشد و قابل درک نيز هست و با کمک قوانين فازي به راحتي مي توان پارامترها ي خروجي و نيز بازدهي را کنترل و تنظيم نمود که در مقايسه با ساير روشها بهتر عمل مي نمايد.

 

3-5توابع عضويت و بانک قوانين:     

         منطق فازي يک مجموعه خاص از منطق بولي است که جهت تبيين و توضيح مفهوم صحت جزئي و مقادير بين دو کران "کاملا صحيح "و "کاملا غلط" توسعه داده شده است اين منطق توسط آقاي لطفي زاده در دهه 1960 ميلادي معرفي گرديد.استفاده از منطق فازي در بيان رفتار شبکه ، در حقيقت روشي است که در آن يک شخص است که رفتار لينک را و در کل رفتار کل مسير را تعيين مي کند،با اين تفاوت که اين تصميم گيري بسيار سريع و در حقيقت با سرعت CPU انجام پذير مي شود .منطق فازي يک روش ساده مبتني بر يک سري قوانين به فرم THEN Z IF X AND Y مي باشد منطقي که در آن يک فرد ، درباره رفتار شبکه تصميم مي گيرد و به روشهاي رياضي و مدل کردن رياضي ترجيح داده مي شود،روشي مبتني بر مشاهده و از روي تجربيات شبکه است تا درک خصوصيات ترافيک . شکل 1چگونگي به کار گيري الگوريتم فازي را نمايش مي دهد :

شکل3-1:نمودارتابع عضويت فازي ورودي تاخير لينک

 

شکل :3-2نمودار تابع عضويت فازي ورودي اندازه صف

شکل:3-3 نمودار تابع عضويت فازي خروجي معيار فازي ( FM )

 

 

ماتريس قوانين فازي را در شکل 2 ملاحظه مينماييد .

 

3-6شبيه سازي و ارزيابي عملکرد:

در اين آزمايش از يک توپولوژي حلقه استفاده شد که در آن مبدا به مقصد بيش از يک مسير وجود دارد. نمايي از توپولوژي مورد استفاده در شکل 3 مشاهده مي شود .

شکل3-4: توپولوژي مورد استفاده

 

         در حالت نرمال OSPF با انتخاب مسيري با کمترين هزينه به مقصد و ارسال ترافيک کار خود را به سرانجام مي رساند از آنجاکه OSPF٬ پارامتر تاخير(هزينه) را به تنهايي جهت تخمين هزينه استفاده مي نمايد ،اگر ترافيک ارسالي بيش از بافر طول صف نودهاي مياني باشد وسرريز رخ دهد برايش تفاوتي احساس نمي شود و مقداري از بسته ها ممکن است بسته به شدت جريان از دست برود . اما در الگوريتم فازي با احساس افزايش تاخير وافزايش طول صف روتر سعي در اختصاص وزن متناسب با آن به لينک متصل به روتر مي نمايد . لذا با تغيير مسير از اتلاف بسته ها جلوگيري به عمل مي آورد.اولين نموداري که بررسي شده است نمودارشکل 4 است که صحت عملکرد الگوريتم فازي راتاييد مي نمايد .با مونيتور کردن لينکي در مسيراوليه در هنگام رخداد تغيير مسير ملاحظه مي شود که در نمودار آزمايش روش فازي، انتگرال(مجموع هاي جزئي )طول صف در مسير سابق ثابت مي ماند چرا که با تغيير مسير، طول صف به سمت صفر ميل مي نمايد و مقدار صفر با مقدار قبلي جمع مي گردد و مجموع آن ثابت مي ماند. در حاليکه در نمودار روش معمول OSPF ٬ به علت ادامه ازدحام بسته ها و آنکه طول صف همچنان در ميزان حداکثر خود باقي  مانده است لذا اين مقدار ماکزيمم به مجموع قبلي افزوده و نمودار مذکور به صعود خود ادامه خواهد داد .اولين رخداد اين سناريو در لحظاتي پس از ثانيه دوم آزمايش مي باشد .

 

شکل 3-5: نمودار مجموع جزيي طول صف بر حسب Byte  يک روتر

مياني با منبع ترافيکي EXPONENTIAL با زمان on/off 5 ,3,0

 

شکل3-6: نمودار مجموع جزيي طول صف بر حسب Byte يک روتر مياني

 با منبع ترافيکي CBR با فاصله زماني 0,005

         اگر باز به پارامتر طول صف پرداخته شود، با توجه به توضيحات فوق که چگونگي رخداد طول صف ماکزيمم قبل از رخداد حذف بسته مورد بررسي قرار گرفت ، نمودار شکل 5 حاصل مي شود . دراين نمودارها طول لحظه به لحظه صف يک روتر مياني به نمايش گذاشته شده است . پس از رسيدن طول صف به مقدار ماکزيمم خود ) در حدود43و5) در روش مسيريابي فازي جريان ترافيکي از KB مسير ديگري ارسال مي شود و لذا بار ورودي صف کاهش يافته و طول صف رو به افول مي گذارد اما روش معمول با اصرار بر طي مسير قبلي باعث سر ريز صف روتر مذکور مي گردد و بخاطر آن طول صف در بازه اي نزديک به مقدار ماکزيمم نوسان مي نمايد .

شکل 3-7: نمودار طول لحظه اي صف بر حسب Byte يک روتر مياني

با منبع ترافيکي EXPONENTIAL با زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

 

شکل 3-8: نمودار طول لحظه اي صف بر حسب Byte يک روتر مياني

با منبع ترافيکي CBR با فاصله زماني 0,005

         در نمودار شکل 6 با عنوان تعداد بسته هاي حذف شده در لينکي از مسير اوليه نيز مواردي يافت مي شود که مويد توضيحات قبلي است ، در روي نموادار در لحظاتي پس از ثانيه دوم آزمايش مشاهده مي شود که در حالت نرمال در اين لحظه که صف ظرفيت خود را تکميل شده مي بيند شروع به حذف بسته هاي تازه رسيده مي نمايد در حاليکه با کمي پيروي از اين رويه ، در روش فازي چون مسير ترافيکي تغيير يافته است ، لذا نمودار در يک مقدار ثابت در طول زمان به مسير خود ادامه مي دهد . زيرا ترافيکي جديد به اين لينک وارد نمي شود پس از ازدحام طول صف روتر تقليل يافته و ديگر بسته اي حذف نمي شود . پس در اين 2 نمودار اثبات مي شود که الگوريتم روش فازي عملکردي بهتر در انتخاب مسير در شبکه خواهد داشت .

شکل 3-9: نمودار تعداد بسته هاي حذف شده در صف يک روترمياني با

منبع ترافيکي EXPONENTIAL با زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

 

شکل 3-10: نمودار تعداد بسته هاي حذف شده در صف يک روترمياني

با منبع ترافيکي CBR با فاصله زماني 0,005

         در نمودار شکل 7 حجم بسته هاي دريافتي در مقصد مشاهده مي شود که در لحظاتي صعودهايي داشته است. علت آن است که در لحظه اي که به علت تراکم در صف روتر و افزايش تاخير که منجر به حذف شدن بسته ها در مسير اوليه مي شود مسير جديد براي ارسال ترافيک انتخاب مي شود، مقداري از بسته ها ترافيکي که در روتر هاي مياني و بافرهاي صف آنان باقي مانده است به مقصد ارسال مي گردند وباعث افزايش حجم بسته هاي دريافتي مقصد مي شود. پس مي توان به تصريح کرد که اين افزايش از نظر تداوم زماني خود ، بسته به ميزان بافري است که در روترهاي مياني براي صف ورودي اختصاص داده مي شودو از نظر مقدار افزايش بسته هاي دريافتي به پهناي باند گلوگاه مسير، وابسته خواهد بود.

 

شکل 3-11: نمودار تعداد بسته هاي دريافت شده در مقصد منبع ترافيکي

EXPONENTIAL با زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

 

شکل3-12: نمودار تعداد بسته هاي دريافت شده در مقصد منبع ترافيکي

CBR با فاصله زماني 0,005

با توجه به تعريف پهناي باند که ميزان داده اي که در واحد زمان دريافت مي شود نمودار پهناي باند نيز از نظر رفتاري مشابه نمودار حجم بسته هاي دريافتي است که در شکل 8 مشاهده مي شود. مقصد در لحظاتي تقريبا 2 برابر متوسط پهناي باند لينک هاي متصل به خود ، پهناي باند در يافتي خواهد داشت.

شکل 3-13: نمودار پهناي باند دريافت شده در مقصد بر حسب Mb/s

منبع ترافيکي EXPONENTIAL با زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

شکل 3-14: نمودار پهناي باند دريافت شده در مقصد بر حسب Mb/s

منبع ترافيکيCBR با فاصله زماني 0,005

         درنمودارشکل 9 تحت عنوان پهناي باند لينک گلوگاه مسير از آنجا که در اين سناريو جريان ترافيکي جهت رخداد سرريز صف به نحوي تنظيم گرديده است که از حداکثر ظرفيت لينک بهربرداري نمايد ، نميتوان روش معمول را بر فازي صاحب برتري دانست . چرا که هرچند OSPF در لحظاتي روش فازي پهناي باند کمتري را ارائه نموده است اما حقيقت آن است که در اين زمان الگوريتم فازي از مسير مستقل ديگري بسته هاي ترافيکي خود را به آدرس مقصد نهايي ارسال نموده و با محسوب کردن مقدار هر چند کم پهناي باند اين نمودار ، روش فازي در مجموع پهناي باند مطلوبتري را در مقصد به کاربر ارائه مي نمايد که در نمودار شکل 8 به اين موضوع پرداخته شده است .

شکل3-15: نمودار پهناي باند لينکي مياني بر حسب Mb/s منبع ترافيکي EXPONENTIALبا زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

شکل3-16: نمودار پهناي باند لينکي مياني بر حسب Mb/s

منبع ترافيکي CBR با فاصله زماني 0,005

         مهمترين نتيجه و نمودار حاصل از اين روش که تفاوت معناداري را در مقايسه با روش معمول مسيريابي در ايجاد نموده است در شکل 10 ملاحظه مي شود.OSPF مطلبي که در اين نمودار بر آن تاکيد شده است ، تعداد کل بسته هايي است که در طول سناريو حذف شده اند . برتري مسيريابي فازي ارائه شده روشن است و علت آن تغيير مسيري است که الگوريتم فازي با افزايش طول صف و تاخير در روترهاي مسير اوليه بر روند ارسال ترافيک به مقصد به OSPF نهايي اعمال مي نمايد . اما روش مرسومي که کمک آن مسيريابي را انجام مي دهد قادر به تشخيص دقيق وضعيت از بين رفتن بسته ها در روترهاي مياني نبوده و معمولا اصرار بر پيمودن مسير اوليه دارند .

شکل 3-17: نمودار تعداد کل بسته هاي حذف شده در شبکه منبع

 ترافيکي  EXPONENTIAL با زمان 0,5 ,3,0 ، on/off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

مسير يابي چند منظوره

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1مسير يابي چند منظوره:

         در دنياي مسير يابي IP مي تران با تهيه کپي از يک بسته در طول راه،توسط مسير ياب ها،آن را براي چندين دريافت کننده ارسال نمود.اين فرآيند چند منظوره سازي(Multicasting) نام دارد.

در مسير يابي IP تک منظوره،آدرس IP مقصد يکي از آدرس هاي کلاس A ،B،C مي باشد که يک ميزبان مشخص را در اينترنت نشان مي دهد.نقش پروتکل هاي مسير يابي IP تک منظوره،مسير يابي بسته هاي IP از يک مبدا ويژه IP به يک مقصد ويژه IP مي باشد.فرض کنيد که مي خواهيد چندين ميزبان،بسته هاي IP را از يک ميزبان دريافت کند.اگر کامپيوتر مبدا از آدرس IP تک منظوره ميزبانان مقصد استفاده کند،بايد يک بسته را براي هر يک از ميزبانان مقصد ارسال کند.با افزايش تعداد ميزبانان مقصد،تعداد بسته هاي IP تک منظوره اي که بايد توسط مبدا ارسال شوند نيز افزايش مي يابد و مدت زمان زيادي براي مبدا و شبکه طول مي کشدتا اين تعداد بسته معين را از مبدا به سمت هر يک از ميزبانان مسير يابي کنند.مشکل ديگر،تعيين اين نکته است که مبدا چند منظوره (Multicast) چگونه آدس ميزبانان خواستار دريافت بسته را مشخص مي سازد.آدرس هاي چند منظوره جادويي،کلاس ديگري از آدرس هاي IP هستند و زماني مورد استفاده قرار مي گيرندکه بيش از يک دريافت کننده براي اطلاعات ارسالي از مبدا وجود داشته باشد.در واقع (Multicasting) يک راه حل مناسب جهت برقراري ارتباط با چندين ميزبان مي باشد.

4-2انتخاب مسير چند منظوره:

         بسته هاي IP تک منظوره با استفاده از آدرس سخت افزاري به ميزبان منتقل مي شوند.اين آدرس سخت افزاري اساسايک آدرس اترنت است.زماني که يک مسيرياب بسته اي دريافت مي کند٬آدرس سخت افزاري را از آن جدا مي کند و آدرس IP مقصد را جهت رابط مورد استفاده براي ارسال بسته به سمت ميزبان بررسي مينمايد.اگر مسير ياب به شبکه در بر گيرنده ميزبان متصل باشد٬از پروتکل تجزيه و تحليل آدرس (Adderss Resolution Protocol-ARP) جهت درخواست آدرس اترنت ميزبان داراي آدرس IP مقصد ذکر شده در بسته استفاده مي کند.مسير ياب٬آدرس اترنت ميزبان را به بسته اضافه کرده و آن را به سوئيچ ارسال مي نمايد.سوئيچ٬يک جدول انتخاب مسير دارد که شامل فهرستي از آدرس هاي اترنت است.اين آدرس ها٬به طور مستقيم ميزبان و درگاه (port) سوئيچ را به يکديگر متصل کرده اند.

جفت کردن آدرس هاي اترنت و IP ميزبان٬در IPهاي تک منظوره صورت مي گيرد.هر ميزبان داراي يک IP تک منظوره منحصر به فرد و يک آدرس اترنت است و اين جفت کردن در انتقال بسته هاي چند منظوره ممکن نيست٬زيرا ممکن است چندين ميزبان بر روي همان شبکه نيازمند دريافت بسته هاي چند منظوره يکساني باشد.اين بدين معني است که آنها با همان آدرس گروهي مقصد چند منظوره به بسته هاي IP گوش مي دهند.بنابراين٬ميزبانان دريافت کننده آدرس اترنت چند منظوره نياز دارند که بوسيله مسيرياب براي انتقال بسته هاي IP چند منظوره به چندين ميزبان استفاده مي شود.

براي تعيين آدرس اترنت چند منظوره براي آدرس IP چند منظوره ٬ابتدا IP مبناي 10 نقطه دار را به مبناي 16 و سپس مبناي 2 تبديل نماييد.23 بيت آخر آدرس IP چند منظوره را به آدرس مبناي اترنت 00 00 00

E 5 01 اضافه کنيد ٬اين آدرسي است که مسير ياب و سوئيچ جهت انتقال بسته هاي چند منظوره به يک ميزبان از آن استفاده مي کنند.

يک سوئيچ از طريق ملاحظه بسته هاي ارسالي توسط ميزبانان٬آدرس هاي اترنت ميزبان هاي متصل را شناسايي مي کنند.زماني که سوئيچ يک پيام اترنت را از يک ميزبان دريافت مي کند٬پيام بر روي يک درگاه خاص دريافت مي شود.سوئيچ به آدرس اترنت مبدا نگاه کرده و آدرس اترنت ميزبان متصل به آن درگاه را شناسايي مي کند.از طرفي٬سوئيچ تمام آدرس هاي اترنت تک منظوره ميزبان متصل را مي داند.در Multi casting متفاوت است٬چرا که ميزبانان بسته هاي چند منظوره را دريافت مي کنند اما آنها را منتقل نمي سازند.سوئيچ چطور متوجه مي شود که يک ميزبان خواستار دريافت بسته چند منظوره از يک مبدا خاص است؟پاسخ در استفاده از پروتکل مديريت گروهي اينترنتInternet Group Management Protocol (IGMP) است.

 

4-3پروتکل IGMP:

         پروتکل مديريت گروهي اينترنت بين ميزبانان و مسيريابهاي محلي آنها جهت ايجاد مسيرياب گروه هاي چند منظوره اي که بايد بر روي شبکه محلي ارسال شوند٬بکار مي رود.

مسير ياب ٬گروه چند منظوره (Multicast Group) را به فهرست گروه هايي که بايد بر روي شبکه محلي ارسال شوند اضافه مي نمايد.مسيرياب ها رابطه خود را با تمام ميزبانان خواستار دريافت بسته از گروه هاي چند منظوره حفظ نمي کنند.براي يک مسيرياب دانستن اينکه حداقل يک ميزبان خواستار دريافت بسته است٬کفايت مي کند.زماني که ميزبان ديگر متقاضي دريافت بسته چند منظوره نباشد٬پيام ترک IGMP به مسيرياب ارسال مي شود.مسير ياب از ميزبانان شبکه محلي سوال مي کند که آيا هنوز متقاضي وجود دارد يا خير.اگر هيچ متقاضي جهت دريافت بسته چند منظوره وجود نداشته باشد٬مسير ياب گروه را از فهرست گروه هاي ارسالي حذف مي کند.

IGMP بين ميزبانان و مسيرياب ها استفاده مي شود و سوئيچ تنها براي انتقال بسته بين مسيرياب ها و ميزبانان بکار مي رود.زماني که مسير ياب يک بسته چند منظوره را دريافت مي کند٬اگر ميزبان ها به آن گروه چند منظوره بخصوص پيوسته باشند٬مسيرياب بسته را را به سوئيچ ارسال مي نمايد.سوئيچ با آن بسته مانند يک بسته انتشاري (Broadcast Packet) رفتار مي کند و آن را به تمام ميزبانان متصل به خود ارسال مي دارد.

انتشار (Broadcasting) بسته چند منظوره٬استفاده مناسبي از پهناي باند (Bandwidth) مورد استفاده نمي باشد.بهمين منظور٬دو پروتکل مورد استفاده قرار مي گيرند تا سوئيچ بسته چند منظوره را به ميزبانان عضو گروه چند منظوره ارسال نمايد:

·                                 پروتکل مديريت گروهي سيسکو (Cisco Group Management Protocol)

·                                 جستجوي IGMP (IGMP Snooping)

پروتکل IGMP سه ورژن دارد.

 

4-4پروتکل CGMP:

         Cgmp يک پروتکل اختصاصي سيسکو است که بين مسيرياب ها و سوئيچ هاي سيسکو از آن استفاده مي شود.

اگر CGMP بر روي مسيرياب و سوئيچ تنظيم شده باشد ٬زماني که ميزبان به گروه چند منظوره بخصوص مي پيوندد٬مسيرياب ها با استفاده از CGMP سوئيچ را مطلع مي سازند.مسيرياب آدرس اترنت تک منظوره ميزبان را مي داند زيرا آدرس در بسته IGMP ارسالي به مسيرياب وجود دارد.مسيرياب آدرس اترنت تک منظوره ميزبان و گروه چند منظوره اي را که ميزبان به آن پيوسته است به اطلاع سوئيچ مي رساند.آدرس اترنت چند منظوره در جدول انتخاب ثبت مي شود.زماني که مسيرياب بسته چند منظوره را به سوئيچ ارسال مي کند ٬سوئيچ بسته را به ميزباناني که داراي آدرس اترنت چند منظوره در جدول انتخاب مسير هستند٬ مي فرستد.اين روش از ارسال بسته ها هاي چند منظوره به ميزباناني که عضو گروه نيستند ٬جلوگيري مي نمايد.زماني که ميزبانان ٬ديگر متقاضي دريافت بسته ها از آن گروه خاص نباشد٬يک پيام ترک IGMP به مسيرياب ارسال ميکنند.مسيرياب با استفاده از IGMP به سوئيچ اطلاع مي دهد که اين گروه چند منظوره را در جدول انتخاب مسير براي آن ميزبان حذف نمايد.

 

4-5جستجوي IGMP:

         جستجوي IGMP (IGMP Snooping) پروتکلي استاندارد است که همان وظايف CGMP را بر عهده دارد.زماني که جستجوي IGMP بر روي سوئيچ فعال باشد٬سوئيچ بسته هاي IGMP ارسالي به مسيرياب هاي محلي را زير نظر مي گيرد.زماني که ميزبان با استفاده ازIGMP به يک گروه چند منظوره مي پيوندد٬سوئيچ آدرس اترنت چند منظوره (Multicast ) را براي آن ميزبان در جدول انتخاب مسير اضافه مي کند و زماني که ميزبان گروه را ترک کند٬سوئيچ ورودي چند منظوره را از جدول انتخاب مسير حذف خواهد کرد.

ارسال چند منظوره:

         بسته هاي IP تک منظوره براساس آدرس IP مقصد مسيريابي مي شوند.اما يک بسته چند منظوره را نمي توان با استفاده از آدرس IP مقصد مسيريابي کرد٬چرا که چندين مقصد براي آن وچود دارد.نحوه ي مسير يابي ٬بستگي به تعداد ميزبانان متقاضي دريافت بسته چند منظوره دارد. ارسال چند منظوره بر اساس آدرس IP مبدا با استفاده از روشي به نام برگشت مسير ارسال (Reverse Path Forwarding-RPF) صورت مي گيرد.

استفاده از روش RPF٬يک درخچه انتقال (Delivery Tree) بدون حلقه٬بر اساس مبدا و کوتاهترين مسير ايجاد مي کند.

درخچه انتقال بر پايه مبدا٬يک موقعيت مکاني بدون حلقه (Loop-Free) است از مبدا چند منظوره به سمت هر مسيرياب انشعابي.يک مسيرياب انشعابي (Leaf Router) مسير يابي است که به طور مستقيم به ميزبانان عضو گروه چند منظوره متصل است.با توجه به پروتکل مسيريابي IP تک منظوره اي که در شبکه استفاده مي شود٬موقعيت مکاني درخچه ممکن است متفاوت باشد وبا توجه به اينکه پروتکل هاي مسيرياب IP از متريک هاي متفاوتي استفاده مي کنند٬مسير برگشت به سمت مبدا ممکن است دچار تغيير شود.به عنوان مثال RIP از جهش شمار(Hop Count) استفاده مي کند در حاليکه OSPF از متريکي بر مبناي سرعت را بط بهره مي گيرد.اين موضوع نشان مي دهد که مي توانيد براي پروتکل هاي مسيريابي IP درخچه هاي متفاوتي داشته باشيد.

 

4-6پروتکل مستقل مسيريابي چند منظوره:

         سيسکو از پروتکل چند منظوره مستقل (Protocol Independent Multicast-PIM) بعنوان يک پروتکل مسيريابي چند منظوره استفاده مي کند.عدم وابستگي به اين پروتکل به اين معني است که شما در انتخاب يک پروتکل مسير ياب IP تک منظوره مانند RIP٬IGRP٬EIGRP٬OSPF٬IS-IS بعنوان پروتکل مسيريابي ورودي داخلي خود آزاد هستيد.رابط RPF از روي جدول مسيريابي IP تک منظوره تعيين شده و جدول مسيريابي IP از پروتکل مسيريابي IP بوجود مي آيد.

دو نوع PIM وجود دارد سبک متراکم (Dense Mode) وسبک پراکنده (Sparse Mode).

 

4-7PIM سبک متراکم:

         پروتکل چند منظوره مستقل سبک متراکم (Protocol Independent Multicast Dense Mode-PIM DM) يک پروتکل مسير يابي چند منظوره٬ انتشاري( Broadcast) و آراسته است که از درخچه هاي انتقال بر اساس مبدا استفاده مي کند.PIM DM تمام همسايگان PIM را متقاضي دريافت تمام بسته هاي چند منظوره دريافتي بوسيله مسيرياب فرض مينمايد.اگر يک مسيرياب انشعابي (Leaf Router)٬ميزبان متقاضي دريافت بسته چند منظوره از يک گروه چند منظوره خاص نداشته باشد٬مسيرياب انشعابي يک پيام هرس (Prune) به مسيرياب فرستنده ارسال و تقاضا مي کند که آن مسيرياب بسته هاي آن گروه را ارسال نکند.هرس (Prune) داراي طول عمري در حدود 3 دقيقه است٬ 3دقيقه بعد از زماني که بسته چند منظوره دوباره به سمت مسيرياب هاي انشعابي ارسال مي شود.

سه گامي که براي انجام پيکربندي مسيرياب جهت مسيريابي چند منظوره بايد برداشته شود عبارتند از:

·                                 پيکربندي پروتکل مسيريابي تک منظوره

·                                 فعال سازي مسيريابي چند منظوره

·                                 فعال سازي رابط ها براي Multicast

         ابتدا بايد مسيريابي داخلي را پيکربندي کنيم٬ براي ايجاد جدول مسيريابي IP تک منظوره٬ که پردازش RPF از آن استفاده مي کند.

بعد از اينکه OSPF تنظيم شد و جدول مسيريابي IP تک منظوره ساخته شد٬ پيکربندي PIM DM آسان است.بر روي هر مسيرياب با دستور ip multicast-routing مسيريابي چند منظوره را فعال کنيد. حال بر روي هر رابط PIM DM را فعال کنيد  با درستور ip pim dense-mode . حالا PIM DM بر روي شبکه تنظيم شده است. همسايه ها با استفاده از دستور show ip pim neighbor ٬ بررسي مي شوند.

PIM DM از درخچه انتقال بر اساس مبدا (Source-Based) ٬ از هر مبدا چند منظوره به هر ميزباني که عضو گروه چند منظوره باشد٬ استفاده مي کند. بنابراين٬ هر مسيرياب PIM DM بهمراه درخچه انتقال ٬ براي هر مبدا و گروهي يک موقعيت ايجاد مي کند.

مسيرياب هاي چند منظوره PIM DM ٬ اطلاعات مربوط به هر مبدا و هر گروه چند منظوره اي را که يک ميزبان عضو آن باشد٬ نگهداري مي کند.علاوه براين مسيرياب هاي PIM DM٬ بسته هاي چند منظوره را چه همسايه متقاضي آن باشد يا نباشد٬ به همسايگان PIM DM ارسال مي کنند.

 

4-8PIM سبک پراکنده:

           در سبک پراکنده PIM (PIM Sparse Mode-PIM SM) از درخچه هاي انتقال اشتراکي (Shared Delivery Tree) به جاي درخچه هاي بر اساس مبدا (Source-Based Tree) استفاده مي شود.در درخچه هاي انتقال اشتراکي ٬ يک بسته چند منظوره به يک نقطه مشترک به نام نقطه تلاقي (Rendezvous Point-RP) فرستاده مي شود.RP٬ بسته را به ميزبانان عضو گروه مي فرستد.در اين روش مسيرياب ها تنها اطلاعات مربوط به گروه هاي چند منظوره را نگهداري ميکنند ونيازي به نگهداري اطلاعات منابع ندارد.در نتيجه در حجم يادگيري بر روي مسيرياب کم خواهد شد.

استفاده از درخچه انتقال اشتراکي به اين معني است که از کوتاهترين مسير از هر مبدا به سمت هر دريافت کننده استفاده نمي شود٬ چرا که بسته ابتدا به RP ارسال مي شود.کوتهترين مسير از RP به دريافت کننده در نظر گرفته مي شود.

چهار روش پيکربندي PIM SM بر روي مسيرياب هاي سيکو عبارتند از:

·                                 RP ايستا(Static RP)

·                                 RP خودکار(Auto RP)

·                                 PIM SM نسخه دو

·                                 RP همه منظوره (Anycast RP)

 

4-9RP ثابت (Static RP):

         در RP ثابت يک مسيرياب بعنوان RP براي شبکه انتخاب شده است و تمام مسيرياب هاي چند منظوره با آدرس IP مربوط به RP تنظيم مي شوند.زماني که يک مسيرياب انشعابي (Leaf Router)٬ پيام پيوند (IGMP ) را براي گروه چند منظوره دريافت ميکند ٬ يک پيام پيوند به RP مي فرستد تا يک مسير چند منظوره از RP به سمت مسيرياب انشعابي ساخته شود.

مسيريابي که داراي اتصال مستقيم با مبدا چند منظوره است ٬ بسته چند منظوره را از مبدا دريافت مي کند و اين بسته را در يک پيام ثبتي (Register Message) به RP ارسال مينمايد.پيام ثبتي با استفاده از IP تک منظوره (Unicast) ارسال مي شود و اين پيام يک مسير چند منظوره از مسيرياب متصل به مبدا به سمت RP مي سازد.بعد از ايجاد مسير ٬ RP يک پيام توقف ثبت براي مسيرياب ارسال ميکند و مسيرياب ارسال بسته ها را از طريق تک منظوره متوقف کرده و شروع به ارسال آنها از طريق چند منظوره مي نمايد .در اين روش هر مبدا ٬ اداراي يک کوتا ترين مسير به سمت RP است و  RP هم داراي يک کوتاهترين مسير به سمت هر يک از دريافت کننده ها مي باشد.

در تمام مسيرياب ها ٬بايد چند منظوره سازي IP فعال بوده و همچنين يک پروتکل مسيريابي داخلي تنظيم شده باشد.در سبک پراکنده (Sparse Mode) هر رابط از طريق دستور ip pim sparse-mode تنظيم مي شود.

محدوديت استفاده از RP ثابت اين است که در اين حالت تنها يک RP وجود دارد.اگر RP از بين برود٬ سبک پراکنده ديگر عملي نخواهد بود.ساير روش هاي تنظيم چند منظوره سازي سبک پراکنده که بر اين محدوديت غلبه مي کنند٬ عبارتند از:Auto-RP٬PIM SM نسخه 2 ٬ Anycast RP.

 

4-10Auto-RP:

           Auto-RP-ميتوان چندين RP تنظيم کرد و هر RP مي تواند براي تمام فضاي آدرس چند منظوره و يا زير مجموعه اي از آن ايفاي نقش نمايد.RPها خود را بعنوان يک RP داوطلب معرفي کرده و شامل دامنه آدرس هاي چند منظوره اي مي شوند که براي آنها اعلام آمادگي نموده اند.ايستگاه (Entity) ديگري که مسئول نقشه برداري (Mapping Agent-MA) نام دارد٬ اطلاعيه داوطلبي را از RP داوطلب دريافت کرده است و تعيين مي کند که کدام RP براي تمام و يا قسمتي از آدرس هاي چند منظوره فعاليت خواهد کرد.اگر چندين نقشه برداري (MA) وجود داشته باشند٬ يکي از آنها به عنوان MA فعال انتخاب خواهد شد.داشتن چندين RP و MAدر يک شبکه منجر به افزايش افزونگي (Redundancy) خواهد شد.

در تمام مسيرياب ها بايد IP چند منظوره سازي فعال بوده و نيز يک پروتکل مسيرياب داخلي هم تنظيم شده باشد٬ در سبک پراکنده (Sparse Mode) هر رابط با استفاده از دستور ip pim sparse-dense-mode تنظيم مي شود.Sparse-Dense به مسيرياب ها اجازه مي دهد تا در صورت در دسترس نبودن RP از سبک متراکم (Dense Mode)استفاده کنند.

PIM SM نسخه 2:

           PIM SM نسخه 2 شبيه Auto-RP است.يک يا چندين RP دوطلب تنظيم مي شود.هر يک از RPهاي داوطلب مي توانند تمام  فضاي آدرس چند منظوره و يا زير مجموعه اي از آن را پشتيباني کنند.مسيرياب هاي خود راه انداز (Bootstrap Routers-BSRs) نقش MAها را در Auto-RP ايفا مي کنند.خصوصيات يک BSR٬ مسيرياب انتخابي به عنوان BSR فعال را تعيين مينمايد. اگر BSRهاي داوطلب داراي خصوصيات يکساني باشند٬BSR داراي آدرس IP بالاتر به عنوان BSR فعال انتخاب خواهد شد.معمولا RPهاي داوطلب و BSRها از آدرس IP رابط حلقه برگشتي خود براي تعيين هويت استفاده مي کنند.

BSR فعال اعلاميه هاي RPها ي فعال را از RPها جمع آوري و گروه RPها را به مسيرياب هاي چند منظوره شبکه اعلام مي نمايد.مسيرياب هاي چند منظوره با استفاده از  خصوصيات RP ٬RP مورد استفاده خود را انتخاب مي کنند.

در تمام مسيرياب ها بايد IP چند منظوره سازي فعال (IP Multicasting Enable) بوده و يک پروتکل مسيريابي داخلي نيز تنظيم شده باشد. در سبک پراکنده (Sparse Mode)٬ هر رابظ با استفاده از دستور ip pim sparse-dense-mode تنظيم مي شود. Sparse-Dense اين اجازه را به مسيرياب ها مي دهد٬ در زماني که RP در دسترس نبود٬ از سبک متراکم (Dense Mode) استفاده کند.

 

4-11Anycast- RP:

        يکي از محدوديت هاي RP ثابت اين است که آدرس RP ثابت است و اگر RP از بين برود٬ شبکه چند منظوره نيز از بين مي رود.از آنجايي که RP ثابت است٬ مسيرياب هاي چند منظوره نمي توانند به سبک متراکم سوئيچ نمايند٬ زايرا به هيچ روشي از جريان از بين رفتن RP مطلع نمي شوند.

در Anycast RP٬ چندين RP با يک آدرس IP حلقه برگشتي(Loopback) تنظيم مي شوند و تمام مسيرياب هاي چند منظوره با اين آدرس حلقه برگشتي به طور ثابتي تنظيم شده اند. اين آدرس  حلقه برگشتي توسط پروتکل مسيريابي داخلي تک منظوره معرفي شده و هر مسيرياب چند منظوره نزديکترين RP را انتخاب مي نمايد. اگر يکي از RPها از بين برود٬ پروتکل مسيريابي تک منظوره  ديگر آدرس آن RP را معرفي نخواهد کرد.مسيرياب هايي که از RP از بين رفته استفاده مي نمودند بعد از همگرايي پروتکل مسيريابي داخلي٬ بر روي يک RP ديگر سوئيچ خواهند کرد.

در تمام مسيرياب ها بايد IP چند منظوره سازي فعال شود و يک پروتکل مسيريابي داخلي تنظيم شده باشد.در سبک پراکنده هر رابط با استفاده از دستور ip pim sparse-mode تنظيم مي شود.از سبک پراکنده (Sparse Dense) نمي توان استفاده کرد٬ زيرا RPها به طور ثابت تعيين شده اند و مسيرياب ها به هيچ روشي از جريان از بين رفتن RPها مطلع نمي شوند.

 

4-12آدرس هاي چند منظوره ذخيره :

جدول زير برخي از آدرس هاي چند منظوره ذخيره شده براي مقاصد خاص را نشان مي دهد.اين آدرس ها نبايد توسط کاربرد هاي چند منظوره استفاده شوند. به عنوان مثال ٬ آدرس چند منظوره 224.0.0.5 توسط OSPF جهت تبادل اطلاعات پروتکل بين مسيرياب هاي OSPF به کار مي رود.

آدرس هاي چند منظوره

توضيحات

224.0.0.1

تمام سيستم هاي يک زير شبکه

224.0.0.2

تمام مسيرياب هاي يک زير شبکه

224.0.0.5

تمام مسيرياب هاي OSPF

224.0.0.6

مسيرياب هاي اختصاصي OSPF

224.0.0.9

مسيرياب هاي RIP نسخه دو

224.0.0.10

مسيرياب هاي EIGRP

224.0.0.13

مسيرياب هاي PIM

 

4-13مسيريابي هوشمند:

مسيريابي هوشمند آگاه از توان در شبکه هاي حسگر بيسيم به کمک روشهاي هوش ازدحامي و شبکه هاي عصبي:

        يك شبكه حسگر بي سيم متشكل از تعداد زيادي گره‌هاي حسگر است كه در يك محيط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوري اطلاعات از محيط مي‌پردازند. مسئله مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر بي سيم از جمله مهمترين مسائلي است كه كاركرد بهينه يك شبكه حسگر را تضمين مي‌كند. به دليل محدويت ميزان انرژي هر گره در يك شبكه حسگر، مسيريابي بايد طوري صورت بگيرد كه در مجموع طول عمر كلي شبكه بيشينه شود. هدف اصلي اين روش مسيريابي كه به صورت توزيع شده در يك شبكه حسگر بي سيم طراحي مي شود، بهينه سازي طول عمر شبكه حسگر با توجه به ميزان انرژي هر گره، هزينه مسير ها و ميزان اهميت آن گره در فرآيند مسيريابي مي باشد. اين روش مسيريابي توزيع شده از عاملهاي مورچه جهت جمع آوري اطلاعات، تجميع آنها و تعليم شبكة عصبي گره ها استفاده مي كند، که برگرفته از الگوريتم مورچگان شبکه است. در طول پروسه مسير يابي اوزان شبکه عصبي طوري تعليم مي بينند که عدالت در مسير يابي رعايت شده و طول عمر شبکه به بيشترين مقدار ممکن برسد. خاصيت وفق پذيري اين روش مسيريابي، آن را قادر مي كند تا تغييرات گوناگون توپولوژي شبكه را که در اثر حركت گره ها يا اتمام باتري آنها به وجود مي آيد، در فرآيند مسيريابي بهينه لحاظ نمايد. كاربرد عمده‌ي اين نوع از شبكه هاي حسگر، شناسايي يك منطقه نظامي است كه ميان نيروهاي خودي و نيروهاي دشمن قرار گرفته است. شبكه ي حسگر بر روي يك منطقه مورد شناسايي به طور تصادفي توزيع شده است و ادوات نظامي دشمن بين گره هاي اين شبكه حركت مي كنند. شبيه سازي انجام شده حاكي از افزايش قابل توجه طول عمر شبكه‌ي حسگر در فرآيند مسيريابي به كمك اين روش نسبت به ساير روش هاي موجود مي باشد. کليه بخش هاي اين روش از رابطه هاي خطي پيروي مي کنند و لذا قابليت پياده سازي روي گره هاي حسگر با توان پردازشي پايين را دارند. با استفاده از اين روش مي توان نوعي هوشمندي توزيع شده در سرتاسر شبکه حسگر ايجاد نمود و از مجموعه همزمان پردازش هاي هوشمند در گره هاي حسگر، در حل ساير مسائل موجود در شبکه هاي حسگر نيز استفاده کرد.

نتيجه گيري:

از آنجايي که الگوريتم هاي مسيريابي هر کدام نقاط ضعف و نقاط قوت خود را دارند ما ٬بايد الگوريتمي را انتخاب کنيم که داراي خصوصياتي از جمله :

عمومي باشد يعني بر روي انواع مسيرياب بتوان آنرا اجرا کرد٬سرعت همگرايي بالايي داشته باشد يعني در کوتاهترين زمان اطلاعات به روز خود را براي بقيه مسيرياب ها ارسال کند٬از انواع پروتکل هاي routed پشتيباني نمايد٬بتواند هوشمندانه عمل نمايد و... باشد.

در بين تمامي الگوريتم ها ي مسيريابي چنانچه در اين مجموعه ذکر شد الگوريتم OSPF تا حدودي توانسته است اين انتظارات را برآورده کند.

از آنجا که تصميم گيري در انتخاب مسير در زمان استفاده از معيار فازي با استفاده از اطلاعات اضافي يک بعد ديگر(علاوه بر تاخير،طول صف نيز هست) صورت مي گيرد لذا خوشايندتر بوده وجلب نظر مي نمايد . اما نقطه ضعف استفاده از پارامتر هاي ترکيبي از نوع فازي ، از بين رفتن اطلاعات مربوط به پارامترهاي تنهايي هست که از ترکيب آنها اين پارامتر فازي را ايجاد مي شوند که در اينجا همان تاخير و طول صف مي باشند. اما نبايد نگران بود چراکه ،هر دوي اين پارامترها از ارائه اطلاعات دقيق در باره کل شبکه عاجز بودند لذا استفاده از پارامتري فازي جهت مسير يابي در شبکه به جاي هر کدام از اين 2پارامتر، نه تنها نگران کننده نيست ،بلکه راضي کننده هم خواهد بود. اميد است که در آينده بتوان بهترين الگوريتم هاي ممکن را که بتوانند به صورت هوشمند عمل نمايند بر روي مسيرياب ها پياده سازي کرد.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:25

 

چکيده:

امروزه علم کامپيوتر به حدي پيشرفت کرده که بسياري از علوم ديگر پيشرفتشان وابسته به علم کامپيوتر مي باشد.شبکه هاي کامپيوتري به حدي پيشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به يک دهکده علمي کوچک تبديل نمايند.براي برقراري ارتباط بين اين شبکه ها نيازمند به يک ستون فقرات مي باشيم٬ اين شبکه زير بنايي که از تعداد زيادي مسيرياب تشکيل شده است وظيفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روي اين مسيرياب ها بايد الگوريتم هايي اجرا شوند تا بتوانند بهترين مسير را براي انتقال اطلاعات در اين دهکده را انتخاب کنند.

مجموعه مطالبي که در اختيار شما خواننده گرامي است پژوهشي در رابطه با مسيريابي در شبکه هاي جهاني اينترنت و بررسي الگوريتم هاي مسيريابي متفاوت ٬تجزيه و تحليل٬نحوه پياده سازي اين الگوريتم ها به صورت کاربردي مي باشد.

مقدمه:

از بررسي و قضاوت در مورد تحقيقاتي که هم اکنون صورت مي پذيرد مي توان به اين نتيجه رسيد که مسيريابي در اينترنت جزء اکثر مواردي است که رغبت بدان هم چنان تنزل نيافته است. مخصوصا مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس (QOS) در سالهاي اخيرگواه صحت اين ادعاست.

در طول دهه اخير،اينترنت از پروژه هاي تحقيقاتي ارتباطات که دنياي ما را براي هميشه دچار تحول ساخته اند،فراتر رفته است.پيام هاي فوري،تلفني ip،فيلم و موسیقي هاي درخواستي،بانکداري؛تنها بخشي از کاربرد هاي فراواني هستند که زندگي ما را راحتر کرده اند.اما تکنولوژي و فناوري  که ما را قادر به استفاده از اين امکانات مي کند شبکه هاي کامپيوتري و نحوه ي ارتباط بين اين شبکه ها مي باشد.اينترنت که بزرگترين ابزار براي ارائه خدمات فوق مي باشد از چندين هزار شبکه کوچک تشکيل شده است که براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعت بين اين شبکه ها به يک شبکه گسترده ديگر نياز دارد که backbone ناميده مي شود، و داراي device هاي مختلف از جمله router است ،نحوه ي رد و بدل شدن پيام ها بين router ها اساس کار اين backbone مي باشد،ما به دليل اهميتي که اين تکنيک ارسال و دريافت پيام از يک نتقطه به نقطه ديگر دارد روش هاي مختلف انجام اين کار را بررسي مي کنيم و در نهايت بهترين و مناسب ترين روش انجام کار را به صورت کامل بررسي مي کنيم.

اساس آغاز يک پروژه نظريه فکر يا خواسته اي است که توسط شخص يا اشخاص يا سازماني مطرح مي شود.هدف از انجام اين پروژه تحليل و چگونگي کار پروتکل هاي مسير يابي  و مقايسه آنها و بررسي پروتکل OSPF به طور کامل و ارائه تکنيک هاي هوش مصنوعي براي بهبود کارايي اين پروتکل است.

توضيحات ذيل درباره فصل هاي اين پروژه است و ايده کلي از اين پروژه را در اختيار شما قرار خواهد داد.

فصل اول٬ تعريف کلي از مسيرياب و کاربرد آن در شبکه هاي کامپيوتري و معيار هاي مختلف براي يک الگوريتم مسيريابي ونحوه مسيريابي پروتکل IP به صورت ايستا را ارائه مي دهد.

فصل دوم٬ پروتکل مسيريابي OSPF و مزاياي آن و چگونگي اجراي اين الگوريتم در مسيرياب هاي سيسکو را بيان مي کند.

فصل سوم٬ طراحي و پياده سازي مدل فازي الگوريتم OSPF و تجزيه و تحليل اين الگوريتم را بيان مي کند.

فصل چهارم٬مسيريابي چند منظوره وچگونگي مسيريابي چند منظوره OSPF را توضيح مي دهد.

 

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 18:2

موضوع مقاله : مدیریت و تحول سازمانی

سازمان ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین شاخصهای ادامه حیات، پویایی ، بالندگی و یا نابودی آنها می باشد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری ، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است.امروزه سازمانها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:59
چكیده
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثر محیط خارجی بر روی ظهور اشكال خاصی از رهبری تحول آفرین است. برای توسعه یك مدل مفهومی ، ادبیات وسیعی از محیط و رهبری تحول آفرین مورد استفاده قرار گرفت. تاكید به ویژه روی طرحهای ناپایداری محیط خارجی، عدم اطمینان محیطی و مدل‌های موجود رهبری تحول آفرین بود. در این مقاله یك مدل متاثر از محیط رهبری تحول آفرین توسعه داده شد كه سه نوع رهبران تحول آفرین – انقلابی ،تكاملی و تهاجمی را ارائه می كند.رهبران تحول آفرین انقلابی احتمالا در سازمانهایی وارد عمل می شوند كه در محیط های ناپایدار فعالیت می كنند و اعضای آنها ممكن است درجه بالا یا پایینی از پذیرش داشته باشند. به هر حال رهبران تحول آفرین تكاملی احتمالا در سازمانهایی وارد فعالیت می شوند كه ناپایداری محیطی كمی دارند و اعضای آنها درجه بالایی از پذیرش را نشان می دهند و رهبران تحول آفرین تهاجمی در محیط های با ناپایداری كم وارد عمل می‌شوند و جایی كه اعضای سازمان درجه پایینی از پذیرش دارند. این مدل یك مدل مفهومی بوده و هنوز به صورت تجربی تایید نشده است. محققان سازمانی ممكن است به صورت تجربی میزان تاثیری را بررسی كنند كه محیط خارجی سازمانها بر انواع رهبران تحول آفرینی دارند كه در داخل سازمانها وارد عمل می شوند. آنها ممكن است میزانی كه محیط خارجی ، پذیرش اشكال رهبری تحول آفرین از طرف كاركنان را تسهیل می كندرا نیز ارزیابی كنند. محیط خارجی شركت ممكن است به انتخاب نوع مناسب رهبری مورد نیاز برای حركت رو به جلوی سازمان كمك كند. به عنوان مثال زمانی كه سازمانها با محیط هایی با ناپایداری بالا روبرو هستند ، ممكن است آگاهانه رهبران تحول آفرین انقلابی را به عنوان مدیران اجرایی یا عاملان تغییر انتخاب كنند. ارزش مقاله حاضر در این واقعیت است كه ادبیات موجود در زمینه محیط خارجی شركت و رهبری تحول آفرین را به هم پیوند می دهد . بنابراین مقاله به كاهش مرزهای تصنعی بین مباحث كلان و خرد در مطالعه سازمانها كمك می كند

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:18

نوشته (دکتر حمید غلامی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

حقوق جزای اختصاصی(دوره دکتری حقوق جزا دانشگاه شهید بهشتی)

موضوع تدریس در این ترم بررسی وتحلیل جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون مریدا  و مطالعه تطبیقی ان با قانون مجازات فرانسه وقانون مجازات اسلامی است . کنوانسیون مریدا مصوب (2003) در ایران در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است.

 جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون عبارت است از :ارتشا ،اعمال نفوذ،سوء استفاده از وظایف،اختلاس،جرایم علیه اجرای عدالت.

مقدمه:

عناصر مشترک همه جرایم عنصر های قانونی ،مادی و روانی است. ولی عناصر اختصاصی هر جرم علاوه بر این 3 مورد شامل شرایط نیز می باشد پس ارکان هر جرم شامل عناصر به اضافه شرایط است.

 نکته1:ارکان جرم عبارت است ازعوامل تشکیل دهنده جرم که برخی در همه جرایم مشترک هستند و برخی مختص همان جرم هستند.

 نکته 2:تفاوت انگیزه وسو نیت خاص: هردو از یک جنس هستند اما اثر انها متفاوت است  اگر انگیزه در قانون تصریح شود،  سو نیت خاص است ودر رابطه با  ماهیت جرم است ولی اگر انگیزه در قانون تصریح نشود،  انگیزه فقط در مرحله تعیین مجازات  موثر است. اگر قانون گذار گفت« به قصد» ...... این« به قصد» سو نیت خاص است و اگر قانونگذار گفت به «هر قصد» این «انگیزه» است.

نکته3:به نظر می رسد که «مطلق» یا« مقید» بودن جرم در ذیل عنصر قانونی قرار می گیرد.«موضوع جرم»با »متعلق جرم» فرق دارد.مثلا موضوع« قاچاق مخدر» تعرض به کرامت انسانی است  و«متعلق» ان می تواند منفعت و مانند اینها باشد.

ارتشای مقامات دولتی داخلی: (ماده 15 کنوانسیون مریدا)

     هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري به حساب آيند:
      
الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
      
ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

نکته:(راشی :active     مرتشی:passive   )

 اولین سوال جرم رشوه جز کدام دسته از جرایم می باشد؟ایا رشا وارتشا در نظام تقنینی ما جایگاه خاص دارد؟

 از منظر تقسیم بندی کلاسیک  رشا وارتشا می تواند به صورت مستقل در نظر گرفته شود و جز هیچ یک از سه دسته کلاسیک نمی باشد. رشا وارتشا تعرض به کدام ارزش است؟ یکی از راههای حمایت از ارزشها جرم انگاری است.

دلیل جرم انگاری جرم ارتشا: قوای اداری  ونظام دولتی  واصلاح نظام اداری از ارزش بر خوردار است پس تعرض به قوای دولتی جرم انگاری می گردد، چون عمل موجب  فساد  اداری  می گردد و به همین دلیل جرم انگاری شده است.چون کارمنددولت درقبال خدمات حقوق دریافت می کندو نمیتواندپول اضافی دریافت کند  کلمه فساد(curraption)   در معنای خاص رشا وارتشا است و در معنای عام  به معنای فساد است.

مرز بین ارتشا و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع  و اعمال نفوذ passive و وجه فارق اینها کجا است؟

در قانون مجازات کنونی فرانسه  7 کتاب وجود دارد : کتاب اول مواد عمومی111 ،کتاب دوم جرایم علیه اشخاص211،کتاب سوم جرایم علیه اموال،کتاب چهارم :جرایم علیه امنیت واعتماد عمومی411

در کتاب چهارم در ماده 11-432 مربوط به « مرتشی» و«اعمال نفوذ کارمند  دولت» وماده 1-433  مربوط به« راشی»  و«اعمال نفوذ شخص عادی» است. قانونگذار فرانسوی  این جرم را علیه امنیت و اعتماد عمومی قرار داده است  ولی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مستقل قرار داده است در حالی که در ایران هم می تواند  این جرم علیه امنیت عمومی باشد .

خلط بین بعضی از مصادیق اعمال نفوذ ورشا وارتشا:

ماده 3 قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس نگاهی به قانون اعمال نفوذ 1315نداشته است .ماده 3 قانون تشدید مجازات در سال 1367 بعضی از مصادیق «اعمال نفوذ passive»(مرتکب درون سازمانی )را «ارتشا» دانسته است .در حالی که ماده 3 قانون اعمال نفوذ مصوب  1315  ان مصادیق را اعمال نفوذ active(مرتکب برون سازمانی) دانسته است.ماده 3 قانون تشدید مصادیق ارتشا را با اعمال نفوذ خلط کرده است  ایا این خلط به این معنا است که قانون تشدید ،قانون اعمال نفوذ را نسخ کرده است؟


موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:13
رفتار پرخاشگرانه را خشونت و کلام پرخاشگرانه را پرخاشگری گویند . اِعمال خشونت به دو شیوه جسمانی و کلامی است و علت و هدف هردو ، یک موضوع است . یکی از موضوعاتی که آسیبهای بسیار جدی به ارتباط میان زوجین وارد می کند ، خشونت است . ممکن است بتوانید با سعی بسیار ، همسرتان را برای خشونتی که نسبت به شما داشته ، ببخشید ؛ ولی فراموش کردن آن ، به ویژه اگر تکرار شود بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است ...

 


خشونت ، رفتاری است که در آن ، یک نفر با عمل یا کلام به فرد دیگری حمله می کند و او را مورد آزار و اذیت جسمانی یا روانی قرار می دهد . آنچه درانجام خشونت بسیارآزار دهنده می باشد ، تحقیری است که نسبت به فرد مقابل صورت می گیرد .

بحران خشونت در خانواده

خانواده اساسی ترین نهادی است كه به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می دهد و مهمترین فضای ارضای نیازهای طبیعی و جنسی انسانها است. این نهاد طی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی های فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسل های بعدی بوده است. اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش می دهد كه پیامد آن بیماریهای روان تنی، گسترش پدیده قتلهای خانوادگی، همسركشی و كودك آزاری است. كارشناسان اجتماعی معتقدند خشونت در خانواده ، نشان رشد خشونت در سطح جامعه است.
صفحات حوادث روزنامه ها، هفته نامه ها و اخبار رادیو و تلویزیون منعكس كننده صور مختلف پرخاشگری و خشونت هستند كه بیشترین مخاطب را نیز دارند . این گونه رفتارها چنان روبه رشد است كه گویی در جان جامعه جای گرفته و بخشی از رفتارهای معمولی افراد شده است.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:11

بر اساس آمارهای موجود اعمال جراحی بینی در دنیا رو به کاهش و در عوض سایر جراحی های که برای جوان سازی فرد صورت می گیرد رو به افزایش است ولی ایران هنوز بیشترین متقاضی اعمال جراحی را داراست .

درصد بالایی از تقاضای جراحی زیبایی در ایران از سوی دختران است به طوری که 95 درصد از متقاضایان را زنان و دختران 14 تا 45 سال برای جراحی بینی و اندام  و 5 درصد را مردان برای انجام جراحی بینی و کاشت مو تشکیل میدهند.

  در دنیای کنونی روندی در حال وقوع است که هیچ کشوری از آن مصون نیست , روند کالایی  شدن و جز به جز شدن زیبایی. اگر در گذشته زیبایی افراد به عنوان یک کلیت درنظر گرفته می شد ,  امروزه درحال تجزیه  و تفکیک شدن است و هریک از اجزای بدن در دنیای رسانه مورد تاکید خاصی قرار گرفته  است و مدهایی برای آن به وجود می آید که حتی در جراحی های زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

از سویی مد ها و مدل ها درحال تغییر و غربی شدن است. به عنوان مثال درگذشته چاق بودن سمبل زیبایی بود اما امروزه باربی بودن – لاغر اندام  بودن – نشانه ی زیبایی است . بینی بزرگ روزی نشان اقتدار بود ولی امروزه اسباب سرافکندگیست

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:9

مفهوم از خودبیگانگی بعد از صنعتی شدن جوامع در محافل علمی مطرح شده و مورد توجه به خصوص جامعه شناسان و روانشناسان قرار گرفته است. هر کدام از این متفکران با توجه به دیدگاه های علمی و تخصصی خود و براساس مکاتب فکری که به آن وابستگی بیشتری داشته اند، به ارائه نظریههایی درباره این مفهوم پرداخته اند.

تا دهه ۱۹۴۰ بیگانگی در سه معنا

۱) انتقال دادن، حواله کردن و واگذاری حقوق یا مایملک

۲) به معنای تنفر یا بیزاری در احساس و نیز احساس انفصال، جدایی و دور افتادن فرد از خود، دیگران، جامعه، کار و...

۳) به معنای جنون، بلاهت و دیوانگی، شیدائی و شوریدگی و اختلال و بی نظمی در قوای دماغی) که به ترتیب در مفهوم حقوقی، مفهوم جامعه شناختی و مفهوم روانی و روان درمانی کاربرد داشت، لکن بعد از جنگ جهانی دوم این پدیده دستخوش تحول گردید به طوری که به عنوان یک مفهوم اساسی مورد توجه فلاسفه، ادبا، شعرا، جامعه شناسان، روانشناسان و منتقدان اجتماعی قرار گرفت و به انجام مختلف تعریف و تفسیر شد و در طرق مختلف به کار رفت.

یکی از عواملی که سبب اشتهار از خودبیگانگی و جلب توجه صاحب نظرات بدان شد چاپ آرا فلسفی و اقتصادی مارکس جوان در سال ۱۹۳۲ بود. مارکس بر این باور است که انسان در لحظه ای از جریان زندگی اجتماعی خویش استعداد ها و قابلیت های درونی خویش را به بیرون می تراود (فراگرد برون افکنی). این خود در لحظه ای دیگر منجر به پیدایش نهادها، ساختارها و نظام اجتماعی می گردد. این اشیا و اعیان خارجی پس از پیدایش و تکوین وجود خود به انسان تحمل شوند تا بدان جا که از آفرینندگان خویش بیگانه گشته و آفریننده خود را آفریده حس می کنند.


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:4
سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (International System of Units) که معمولاً با عناوین «سیستم متریک» یا «سیستم SI» شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استانداردشده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سیستم در سال ۱۹۶۰ بنیانگذاری شد.


واحدهای اصلی
واحدهای اصلی این سیستم عبارت‌اند از :


* واحد طول : متر با نماد m
* واحد جرم : کیلوگرم با نماد kg
* واحد زمان : ثانیه با نماد s
* واحد شدت جریان الکتریکی : آمپر با نماد A
* واحد دما : کلوین با نماد K
* واحد مقدار ذره (ماده) : مول با نماد mol
* واحد شدت نور : کاندلا با نماد cd


واحدهای فرعی


واحدهایی هستند که از ترکیب چند واحد تشکیل شده‌اند؛ مانند متر بر ثانیه برای سنجش سرعت. در اصل در اینجا سرعت به‌عنوان کمیتی بر حسب طول و زمان (یعنی به شکل مقدار طول طی‌شدهٔ مشخص در مدت زمان مشخص) بیان می‌شود.
از دیگر واحدهای فرعی می‌توان به درجه سلسیوس که برای سنجش دما بکار می‌رود نام برد. این واحد نیز با استفاده از یک رابطهٔ خطی قابل تبدیل به/از درجهٔ کلوین است.

منبع : www.academist.ir - آکادمیست

 


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 17:3
اثرهای ساده الکتریکی و مغناطیسی را از زمانهای قدیم می‌شناختند. حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد یونانیان می‌دانستند که آهنربا آهن را جذب می‌کند و کهربای مالیده به لباس چیزهای سبک مانند کاه را بسوی خود می‌کشد. با وجود این اختلاف بین جذبهای الکتریکی و مغناطیسی تعیین نشده بود و این پدیده‌ها را از یک نوع در نظر می‌گرفتند.
خط فاصل روشن بین این دو پدیده را گیلبرت (W. Gilbert) ، فیزیکدان و طبیعت شناس انگلیسی پیدا کرد. و نیز او کتابی درباره آهنربا ، “اجسام آهنربایی” و “زمین به عنوان آهنربای بزرگ” در سال ۱۶۰۰ منتشر کرد. کار وی شروع بررسی در پدیده‌های الکتریکی را نشان می‌دهد. گیلبرت در این کتاب همه خواص آهنرباهای شناخته شده تا آن زمان را تشریح کرده و نتایج آزمایشهای خیلی مهم ، شخص خود را نیز آورده است. همچنین وی شماری از تفاوتهای اساسی بین جذبهای الکتریکی و مغناطیسی را مشخص نموده و اصطلاح “الکتریسیته“ را وضع کرده است.


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:54

فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                                                               صفحه

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1

پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

تاريخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

اهداف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

سیاست ها و خط مشی های اساسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

خدمات ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

فصل دوم: ارزشيابي بخش هاي مرتبط به رشته ي علمي كارآموز . . . . . . . . . . . . . . .        12

چارت سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

قسمت هاي مرتبط با رشته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14

خلاصه اي از فعاليت هاي انجام شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      16

فصل سوم: تحليل و بررسي آموخته ها و نتايج و پيشنهادات و منابع مورد استفاده .             18

فرم هاي پيشرفت كارآموزي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20

فصل اول

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

(جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي و علمي)

شهرستان نجف آباد يكي از 21 شهرستان استان اصفهان است كه داراي 6 شهر نجف آباد، دهق، علويجه، اميرآباد، گلدشت و كهريزسنگ مي باشد و جزو شهرستان هاي پيشرو در زمينه هاي مختلف استان از جمله فرهنگ ايثار و ايثارگري است. از جمله شهيدان سرافراز اين شهرستان شهيد حاج احمد كاظمي و شهيد محمد منتظري مي باشند كه مايه ي افتخار و عزت اين شهرستان محسوب مي شود.

شهرستان نجف آباد داراي حدود 6 هزار ايثارگر است كه از بين اين تعداد 2500 شهيد گلگون كفن، 470 آزاده ي سرافراز و 3030 جانباز جان بر كف مي باشد كه طبق آمار گرفته شده تعداد ايثارگران اين شهرستان از جمع ايثارگران 4 استان كشور (سيستان و بلوچستان، هرمزگان، چهار محال و بختياري و كلگيلويه و بوير احمد) بيشتر است.

پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید:

ملت شريف ايران مي دانند كه نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي مرهون فداكاري قشرهاي مختلف ملت است كه در صف اول بايد شهدای انقلاب و كساني كه در اين راه معلول و آسيب ديده شده‏اند محسوب داشت لذا بايد رسيدگي كامل به خاندان شهدا و به آسيب‏ديدگان و معلولين در اين راه چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود. لذا لازم است سازماني به سرپرستي جنابعالي و هيأتي از معتمدين متدين و آگاه و آشناي بدين‏گونه امور براي اين مقصد مهم تأسيس شود كه با اجراي طرح هاي مفيد آن ملت و دولت انقلابي دين خود را در مقابل اين گروه فداكار در راه انقلاب اسلامي ادا نمايند. شوراي انقلاب موظف است براي اين مشروع مهم بودجه ي كافي تصويب نمايد و در اجراي آن سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصديان امور موظف هستند موارد زير را مورد تصويب و اجراي سريع قرار دهند.

 1-   اولويت فرهنگي يعني در مدارس و دانشگاه با تسهيلات مقتضي وارد شوند.

 2-   اولويت اقتصادي يعني مسكن، زمين، وسايل زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان  تهيه گردد.

 3-   اولويت در استخدام يعني خانواده ي شهدا و معلولين در استخدام دولت اولويت داشته و آنان كه قدرت خدمت دارند به استخدام دولت درآيند.

 4-   كارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوس هاي دولتي داخل شهرها تهيه گردد.

 5-   كارت نيم بها براي استفاده از وسايل نقليه بين شهري مثل قطار و هواپيما و غيره.

 6- تشكيل دفترچه مخصوص براي قدرت خريد از تعاوني هاي دولتي.

 7-   بيمه درماني و استفاده از كارت ويژه خريد دارو.

 8-   قرار دادن حقوق رسمي براي معلوليني كه قدرت كار ندارند و خانواده شهدا بالنسبته به افراد آن خانواده.

 9-   ايجاد برنامه‏اي در راديو به عنوان معلولين و خانواده شهدا.

10- سازمان موظف است بدون فوت وقت معلولين و آسيب‏ديدگاني كه احتياج به معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و در صورتيكه با تصديق طبيب لازم است براي معالجه به خارج كشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه ي آنان را فراهم نمايد. ضمناً متذكر مي شود كه اگر سازمان در موارد مرقومه به اشكالي برخورد نمود و يا از طرف بعضي متصديان ابهامي شد اينجانب را مطلع نمايند تا در رفع آن به طور مقتضي عمل نمايم.

 

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:45

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۱۲

SD 3

بررسي کمي و کيفي درختان راش، سري يک ليره سر تنکابن/ کيوان قورچي‌بيگي.- به راهنمايي منوچهر نميرانيان، به مشاوره ابراهيم عادلي و داود پارساپژوه.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه جنگلداري، رشته جنگلداري) ؛ ۷۶-‎۱۳۷۵.

۱۳

SD 5

بررسي و تعيين سطح مقطع برابر سينه جست گروههاي بلوط غرب (داربادام کرمانشاه)/ فرزاد مختارنژاد.- به راهنمايي منوچهر نميرانيان، به مشاوره ابراهيم عادلي و محمد فتاحي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه جنگلداري، رشته جنگلداري) ؛ ‎۱۳۷۶.

۱۴

SD 4

بررسي کمي و کيفي جنگلکاري پارک جنگلي سرخه حصار/ نستيحن برزآبادي فراهاني.- به راهنمايي محمدرضا مروي مهاجر، به مشاوره منوچهر نميرانيان و ابراهيم عادلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه جنگلداري، رشته جنگلداري) ؛ ۷۶-‎۱۳۷۵.

۳۸

SD 46

بررسي و ارزيابي عوامل موثر در برنامه‌ريزي امور بهره‌برداري (حمل و نقل چوب) در سري دو جنگل لاويج/ محمدرضا آذرنوش.- به راهنمايي نصراله ساريخاني، به مشاوره باريس مجنونيان و ابراهيم عادلي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه جنگلداري، رشته جنگلداري) ؛ ‎۱۳۷۹.


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:42

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۶۵

HF 10

بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسيان.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.

۱۳۷

HF 13

نقش حسابرسي مبتني بر مدل ريسک در افزايش اثربخشي و کارايي حسابرسان مستقل در ايران/ ارسلان اسماعيلي کاکرودي.- به راهنمايي يحيي حساس يگانه، به مشاوره حميد برهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.

۶۰۴

HF 4

تاثير شروط حسابرسي بر قيمت سهام و بر تحليل صورتهاي مالي سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلي خاتمي.- به راهنمايي رضا شباهنگ با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عبده تبريزي و ناصر ميرسپاسي و مهدي تقوي و ميربهادرقلي آريانژاد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۵۶

HF 14

اثر اعطاي حق خريد سهام جديد از محل افزايش سرمايه بر نرخ بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عليرضا غياثي.- به راهنمايي دکتر طالبي با مشاوره استادمشاور: دکتر وکيلي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۸۱

HF 12

بررسي قابليت اتکاء نسبتهاي سودآوري ( سودمندي در پيش بيني ) در شرکتهاي گروه صنعت داروئي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضي ابراهيمي بسابي.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره استادمشاور: رمضانعلي رويايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري)


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:17

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۶۶۸۲

HF 102

بررسي عوامل موثر در کاهش ريسک عدم کشف در حسابرسي مبتني بر ريسک/ فربد فتح‌اله‌زاده.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۶۷۱۴

HF 101

ارزيابي ارتباط وجوه نقد حاصل از عمليات با سود عملياتي و مقايسه ميزان ارتباط در رويکرد طبقه‌بندي صورت گردش وجوه نقد/ محمود معين‌الدين.- به راهنمايي تقي بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۷۴۷

HF 103

بررسي ميزان تحقق EPS شرکتهاي سرمايه‌گذاري نسبت به EPS پيش‌بيني شده و اثر آن بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران/ وحيد شکري حبشي.- به راهنمايي محمدرضا طباطبايي، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۷۶۵

HF 105

برسي مقايسه‌اي ارتباط وجه نقد حاصل از صورت جريان وجوه نقد با قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زماني ‎۷۸ و ‎۷۹ و ‎۸۰)/ رضا حسيني خالجيري.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۶۷۷۲

HF 104

رابطه وجه نقد حاصل از عمليات و سود تعهدي با بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي ۸۰-‎۷۸/ محسن فني‌اصل.- به راهنمايي رضا تهراني، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 16:13

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۳۹۱۵

S 435

اثرات يکپارچه‌سازي اراضي زراعي زيرکشت سالانه آبي استان تهران بر توسعه کشاورزي استان تهران/ محمد قاسميان.- به راهنمايي مصطفي ازکيا، به مشاوره علي نسيمي و غلامرضا غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۳۹۷۱

S 440

مطالعه تاثير صنايع کوچک لبني بر وضعيت کشاورزان در شهرستان نهاوند/ افسانه فرهاديان.- به راهنمايي احمد رضوانفر، به مشاوره مصطفي ازکيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۰۸۰

S 445

بررسي ويژگي‌هاي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي و رابطه آن با سهم آنان در درآمد خانوار: مورد شهرستان ديواندره/ محمدصادق عليائي.- به راهنمايي ژاله شادي‌طلب، به مشاوره غلامرضا غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۴۱۴۱

S 453

بررسي زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي موثر بر توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاهاي بخش طارم سفلي از توابع شهرستان قزوين)/ راضيه کشاورز باحقيقت.- به راهنمايي مصطفي ازکيا، به مشاوره غلامرضا غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۳۹۰

S 345

ارزشيابي اثربخشي (تشکل‌هاي) تعاوني‌هاي توسعه روستايي در استان اردبيل/ محمود روائي.- به راهنمايي رضوانفر، به مشاوره نسيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ‎۱۳۸۲.

۴۴۳۶

S 391

تعيين کننده‌هاي اقتصادي - اجتماعي فقر مناطق روستايي شهرستان آزادشهر/ عباس حق‌پرست.- به راهنمايي غلامرضا غفاري، به مشاوره مصطفي ازکيا و علي نسيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ‎۱۳۸۲.

۴۴۳۸

S 393

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر مشارکت روستاييان در طرحهاي عمراني بخش شريف‌آباد شهرستان پاکدشت/ فريدون بوربور اژدري.- به راهنمايي حميد انصاري، به مشاوره غلامرضا غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ‎۱۳۸۲.

۴۴۳۹

S 394

نقش عوامل موثر بر توسعه مشارکتي روستايي؛ مطالعه موردي در هفت روستاي امامزاده شهرستان نطنز - استان اصفهان/ احمدرضا مدرسي خالدآبادي.- به راهنمايي مصطفي ازکيا، به مشاوره علي نسيمي و غلامرضا غفاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه توسعه روستايي، رشته توسعه روستايي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 13:59

 

 

آمادگی


شاگرد باید از لحاظ جسمی ، عاطفی ، عقلی و ... رشد کافی کرده باشد تا بتواند بخوبی یاد بگیرد و یادگیری زمانی برایش مفید خواهد بود که از هر نظر آمادگی لازم داشته باشد. او حتی اگر بعضی از جنبه‌های آمادگی را کسب نکرده باشد، یادگیری برایش خستگی آور و کسل کننده خواهد شد و چندان پیشرفتی نخواهد کرد. مثلا در یادگیری نوشتن ، اعصاب و عضلات دست و انگشتان باید به قدر کافی رشد کرده و آمادگی داشته باشند. اگر کودکی را که از لحاظ جسمی و روانی آمادگی یاد گرفتن و نوشتن را ندارد، تعلیم بدهیم، جریان یادگیری او در این زمینه حتی در سال‌های بعدی به کندی پیش خواهد رفت، در صورتی که اگر همین کودک در سنی که آمادگی کافی دارد، تحت تعلیم قرار گیرد، نوشتن را زودتر فرا خواهد گرفت و در این زمینه سریعتر پیشرفت خواهد کرد.

آمادگی در زمینه‌های مختلف متفاوت است. ممکن است فرد از لحاظ عقلی آماده باشد ولی از نظر عاطفی نسبت به امر مورد نظر فاقد احساس مطبوع باشد. مثلا ترس از معلم احساس عدم امنیت ، دلهره ، اضطراب و پریشانی فکر ممکن است یادگیری را در زمینه مورد نظر مختل کند. رشد و آمادگی ذهنی افراد نیز در فهم و یادگیری علوم مختلف متفاوت است. مثلا ممکن است شاگردی در مرحله‌ای از رشد خود آماده درک علوم تجربی باشد، ولی برای درک علوم اجتماعی هنوز آمادگی لازم را بدسن نیاورده باشد. بنابراین ، معلم باید آمادگی هر یک از شاگردان خود را تدریس مواد درسی در نظر داشته باشد و فعالیت‌های آموزشی خود را متناسب با سطح آمادگی آنان عرضه کند.

هر چه فرد آمادگی بیشتری برای رفتار معینی داشته باشد، برای انجام دادن رفتار ، به محرک کمتری نیاز دارد. مثلا خنداندن یک انسان خوشحال بسیار ساده‌تر از خندان یک شخص غمگین است. هر چه فرد آمادگی کمتری داشته باشد‌، تحرک بیشتری برای ایجاد آن رفتار لازم است. تدریس و فعالیت معلم زمانی بیشترین تاثیر را در یادگیری خواهد که شاگرد به آمادگی لازم رسیده باشد و در غیر این صورت شاگرد همچون چراغی که فتیله آن پایین کشیده شده باشد، هرگز برافروخته نمی‌شود و چیزی نخواهد آموخت.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 13:57
مقدمه

یکی از مسایل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است. بزهکاری پدیده ی اجتماعی جهانی است که معمولا برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در کشور ما بزهکاری به مجموعه ی کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیرات را در پی دارد. هر روز در کنار ما چندین بار از این جرایم به وقوع می پیوندد و وقتی روزنامه ها را ورق می زنیم در صفحه ی حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم، چاقو کشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمان هایی نظیر کانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی و دادگاه هایی را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهکار موثر است؟ انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی از قبیل فقر، تورم و گدایی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و سایر عوامل محرومیت زا، زمینه ی مساعد برای ارتکاب جرم را فراهم می کنند لذا پیچیدگی عوامل موثر در پدیده ی بزهکاری باعث شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل موثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی نظر می کنند

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 11:1
هوش هیجانی د‌ر برد‌ارند‌ه‌ی آگاهی، تنظیم و بیان د‌رست د‌امنه‎ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد‌ مهم هوش هیجانی است و ناتوانی فرد‌ د‌ر هر کد‌ام از این توانایی‎ها منجر به اختلالاتی نظیر اختلالات اضطرابی و خلقی خواهند‌ شد‌ که حاکی از نقص خود‌گرد‌انی هیجانی است که ویژگی کلید‌ی هوش هیجانی است. بنابراین تا آنجا که ممکن است ما باید‌ این مهارت‎های هوش هیجانی را که مبنای آن‌ها شناخت د‌قیق هیجانات و کنترل و تنظیم آن‌ها است به کود‌کان آموزش د‌هیم تا احتمال بروز این اختلالات را کاهش د‌اد‌ه و از این طریق عملکرد‌ آن‌ها بهبود‌ یابد‌ (شامراد‌لو، 1383).
سال‌هاست که جد‌ی‎ترین نظریه‎پرد‌ازان هوشبهر کوشید‌ه‎اند‌ تا احساسات را به حیطه هوش وارد‌ کنند‌ به جای آن‌که عواطف و هوش را د‌و نقطه متضاد‌ ناهمساز د‌ر نظر بگیرند‌. از این رو، ال. ای ثراند‌ایک روان‌شناس نامد‌اری که د‌ر د‌هه‎های 1920 و 1930 د‌ر همگانی کرد‌ن نظریه هوشبهر نقش مهمی د‌اشت د‌ر مقاله‎ای د‌ر روزنامه‌ی هارپر اظهار د‌اشت: «هوش اجتماعی یعنی توانایی د‌رک د‌یگران و عمل کرد‌ن عاقلانه د‌ر ارتباط‌های بشری». ثراند‌ایک معتقد‌ بود‌ که هوش از یک مولفه تشکیل نشد‌ه است چرا که نمی‎توان با یک هوش توانایی‌های انسان را سنجید‌. به همین د‌لیل او سه نوع هوش را مطرح می‎کند‌: «هوش اجتماعی، هوش عینی و هوش انتزاعی». به نظر وی هوش اجتماعی عبارت از توانایی د‌رک د‌یگران و برقراری رابطه مناسب با آن‌ها است. از این نقطه نظر فرد‌ باهوش کسی است که د‌ر هنگام قرار گرفتن د‌ر یک جمع بتواند‌ احساسات و عواطف د‌یگران را به خوبی د‌رک و با آن‌ها رابطه خوبی برقرار کند‌ (خسروجاوید‌، 1381).
موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:51

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون (1)

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله (2)

مؤمنان خانه‏نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند.

ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنين مى‏فرمايد:

... لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير (3)

كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد ياد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد:

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (4)

و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتيب قصاص دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود.

يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى‏پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:

يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5)

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:47

هدف از اين مقاله, ارائه يك طرح تفصيلى و گسترده براى پژوهش جامع در خصوص جريان شناسى تفكر اجتماعى دينى در ايران معاصر است. از اين رو, گفتار حاضر بيش از آن كه به جزئيات بپردازد, درصدد بيان سرفصل هاى اصلى, نشان دادن خطوط فاصل, نقطه هاى مبهم و تاريك و در نهايت معرفى منابع مناسب براى پيگيرى اين پروژه است.

  چكيده: به دنبال معرفى شاخصه هاى سه رويكرد تجددگرا, شريعت گرا و تمدن گرا در انديشه اجتماعى دينى, اين مقاله به ارائه گزارش و تحليلى از شخصيت ها و كانون هاى فعال در هر رويكرد مى پردازد و با نشان دادن مواضع و آثار توليد شده در هر جريان, به ريشه ها, نقطه هاى تماس يا رويارويى آنها نيز حتى الامكان اشاره مى كند. هدف از اين مقاله, ارائه يك طرح تفصيلى و گسترده براى پژوهش جامع در خصوص جريان شناسى تفكر اجتماعى دينى در ايران معاصر است. از اين رو, گفتار حاضر بيش از آن كه به جزئيات بپردازد, درصدد بيان سرفصل هاى اصلى, نشان دادن خطوط فاصل, نقطه هاى مبهم و تاريك و در نهايت معرفى منابع مناسب براى پيگيرى اين پروژه است.

 ج) تمدن گرايى اسلامى

  اين رويكرد در گذشته با تعابيرى چون (نهضت بيدارى اسلامى) و (احياى تفكر دينى) شناخته مى شد, هر چند اين عناوين براى رويكرد تجدّد گرايى اسلامى نيز به كار رفته است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى, تحت تأثير رسانه هاى غربى, در آغاز واژه (فاناتيسم مذهبى) كه نشان از نوعى تعصب گرايى و خشك انديشى دينى است, بر اين جريان اطلاق شد, اما به تدريج واژه فاندامِنتاليسم(Fundamentalism) كه در فارسى پيش تر آن را بنياد گرايى و به تازگى اصول گرايى (در عربى: الاصولية) ترجمه كرده اند, به كار رفت. به تازگى برخى از پژوهشگران خارجى براى جلوگيرى از خلط ميان سلفى گرى كه در دو سده گذشته در جهان اسلام مطرح شده و در مسيحيت هم ريشه اى دراز دارد, با اين نگرش نوين كه عمدتاً در حوزه تفكر شيعى مطرح شده است, ترجيح مى دهند كه اين جريان اخير را (راديكاليسم اسلامى), (اسلام سياسى) يا اسلام گرايى بنامند. گروهى از سياست مداران ايرانى كه به اين جريان فكرى نزديك هستند واژه (اصول گرايى) را با پسوند اسلامى براى خود پسنديده اند و آن را البته به معناى خاص خويش, تفسير مى كنند كه نبايد آن را با تمدن گرايى به معناى انديشه اى آن يك سان گرفت.

  دليل برگزيدن عنوان تمدن گرايى اسلامى براى اين جريان, گذشته از گويايى آن در بيان جوهر اين رويكرد كه برداشت تمدنى از مكتب اسلام است, تكرار اين واژگان در گفتمان صاحب نظران اين جريان به ويژه در طول دهه هاى اخير است.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:42

تعریف : آستین بندی های پلاستیکی باز ئ شانه های کار گران را از ارتباط و در معرض قرار گرفتن بارسان ها و انرژی محافظت می کند . آن ها به طور مناسب و همراه باد ستکش های پلاستیکی به طور کامل باز و دست را در مقابل خطر محافظت می کنند . آن  خصوصا ً درمحیط های که باید با چنگک و قلاب کار شود بیشتر مفید هستند .

ساختمان و استاندارد . ASTM 3 استاندارد را برای ساختمان (جنس ) و استفاده آن ها پیشنهاد کرده است .

1- استاندارد D1051  ساخت ویژه و نیاز های فنر برای آستین بند های پلاستیکی

2- استاندارد F496 مخصوص نیاز های مراقبین در کار

3- استاندارد F1236  یک راهنما است برای بازرسی دیداری از رو کش ها ، دستکش ها ، آستین بندی ها و دیگر تجهیزات عایق پلاستیکی مشابه

 آستین بند های عایق موجود بر اساس و لتاژ به  5 دسته (0تا 4 )بر اساس نوع دو دسته(I) ودو مدل (A.B ) جدول 8-2  مشخصات هر دسته را نشان می دهد و ماکزییم ولتاژ مورد استفاده در برق ACو DC .

 دسته (I) از آستین بند های از پلاستیک سخت و مناسب و ترکیب                                      پلاستیکی ساخته شده اند و در مقابل ازن مقاوم نیستند . نوع I از یک ماده ار تحاعی مقاوم در مقابل ازن ساخته شده است . مدل A به یک مدل راست و مخروطی ساخته شده اند. نوع B حالت خمیده آرنج مانند دارند .

آستین بند های پلاستیکی در ساختار خود نباید هیچ درز و سورافی داشته باشند .آن  ما در نهایت باید صاف و دارای لبه های محکم شونده ی خود ی باشند . در ساختمان آستین بند از سوراخ هایی و تسمه های برای وصل شدن به کار گر استفاده شده است که قطر این سوراخ ها      اینج یا 8 میلیمتر و غیر فلزی هستند .

آستین بند ها باید به دقت بر چسب گذاری شوند و پایداری ان بوسیله سازنده ان ها مشخص شود وباید نوع ، دسته ، سایز و استفاده در کدام دست ( چپ و راست ) مشخص شوند .

علامت گذاری باید روی آستین بند ها نصب شود در بهترین شیوه ی استفاده و جزئیات مورد نیاز روی آن در ج شده باشد .

برروی آستین بند ها باید بر چسب های رنگی نصب شده باشد که رتبه بندی از نظر ولتاژ رانشان دهد جدول 10-2 الزامان لازم بر روی بر چسب را نشان می دهد . حدول18-2 هما ضخامت استا ندارددر ابرای دستکش ها نشان می دهد جدول 19-2 لیست ابعاد استاندارد ومیزان مقاومت را نشان می دهد.

چه زمانی باید از آستین بندی های پلاستیکی استفاده کرد ؟

از این آستین بند ها برای کسانی که در خطوط تلید انرژی یا محل نزدیک به تولید انرژی کاری کنند باید استفاده شود زمانی که دستکش های لاستیکی فرسوده می شوند باید عئض شوند و برای کسانی که در معرض خطر بر خورد با رسانا ها ی الکتریکی هستند در دسترس باشند .

 نحوه استفاده از  آستین بند های پلاستیکی؟

باید قبل از هر بار استفاده بازرسی شوند . آن ها ممکن است برای محافظت کار گران از تماس های تصادفی

بارساناهای الکتریکی فرسوده باشند باید تاریخ اخرین آزمون و برمی دستکش روی آن قرار گیرد و اگر بیش از 12 ماه از گذشته بود باید دوباره تست شود . صحفه 29-2

 خدمات دوره ای و تست های دوره ای از کا لا های لاستیکی؟

کالا های لاستیکی باید قبل ازهر بار استفاده بازرسی شوند . این بازرسی شامل محاینه ی کامل و دیداری می باشد دستکش های لاستیکی باید تست هوا شوند . جدول 20-2 روش های بازرسی استاندارد معین را به طور خلاصه نشان می دهد لوله کردن یک روش برای مناسب برای بازرسی کالا های لاستیکی است که آن را میان دست و انگشت به آرامی لوله می کنیم در این روش هم داخل  و هم خارج دستکش مورد بازرسی قرار می گیرند دستکش ها باید قبل از هر بار استفاده از نظر نشت هوا مورد بازرسی قرار بگیرند .اول باید دستکش توسط هوا مقورم کردن را به وسیله چرخاندن یا لوله کردن یا توسط ابزار مکانیکی انجام می شود . توجه داشته باشید که لوله کردن درا ین روش با لوله در روش بازرسی متفاوت است . 29-2

برای باد کردن دستکمش بوسیله ی پیچاندن ، لبه دستگش را می گیریم وبه آرامی می کشیم تا کاملا مهر وموم شود و پس بوسیله ی یک حرکت چرخش دستکش را می پیچانیم و آن را کا ملا تا می کنیم و. این کار باعث باد شدن دستکش می شود و هوا در داخل دستکش به دام می افتد

 باد کردن دستکش بوسیله ی پیچاندن خیلی سخت است شاید باد کردن بوسیله ی لوله کردن بهتر باشد برای این کار دستکش را روی  سطح صافی قرار می دهیم وبا کف دست آنرا فشار می دهیم تا کام لا بسته شود و این کار را تا زمان کیپ شدن ادامه می دهیم ، بعد بدون ورود هوا به داخل ان به اندازه in 5/1  دستکش را لوله می کنیم این کار باعث بدام انداختن هوا در ان و باد شدن آن می شود .

دستکش ها شاید بوسیله روش های مکانیکی در دسترس نیز باد شوند .

بعد از باد کردن معمولاً بازرسی می شوند و پس بوسیله ی نگه داشتن آن ها کنار صورت برای گوش دادن واحساس خروج هوا از سوراخ های ان چک می شوند.

شرح بعضی معایب در کالاها کشف شده باید ان کالا از چزخه استفاده خارج شود در متن زیر چند مشکل برای کالاهای لاستیکی شرح داده شده است.

1- ساییدگی وخش : این یک آسیب سطحی است که معمولا زمانی که دستکش بایک سطح زبر بر خورد ایجاد می شود .

2- تر ک ها : این تر که ها بیشتر ترک های روی سرامیک های لعابی می باشند و بعد تدریج ممکن است بدتر شوند این ترک ها بر اثر افزایش سرعت اکسید اسیون که در اثر نور خورشید و ازن بوجود می آید و معمولا در مناطق که از دستکش که زیر فشار هستند دیده می شوند.

3- شکو فه ی شیمایی : تغییر رنگ سفید یا زرد رنگ روی سطح . که توسط انتقال مواد شیمایی روی سطح ایجاد می شود .

4- ترسحات رنگی : این  نقطه یا خال ها ناشی از ذرات رنگی متضاد هم است که از جنس پلاستیکی و در موقعه ی تولید آن در فرآیند  تولید آن در دستکش ایجاد می شود

5- بریدگی: این بریدگی ها در سطح صاف لاستیک و بو سیله تماس با اشیاء لبه تیز بو جود می آید .  27-2

6- فرورفتگی یا تورفتگی : سطوح کم عمق نسبت به ضخامت کل دستکش که در پایین تر از بقیه ی سطوح قرار دارند .

7- ترک ناشی از مواد شوینده: تر ک هایی که در سطح داخلی دستکش یا آستین بند هستند ترک در اطراف نقاطی بو جود می آید که پس مانده ی مواد شوینده در موقعه ی تمیز کردن ترک در اطراف نقاطیبو جود می آید که پس مانده ی مواد شوینده در موقعه ی تمیز کردن روی سطوح دستکش باقی می ماند و آن را کا ملا نمی شویند .

8- جاماندن مواد خارجی : این ها ذرات نانو پلاستیک ( ذرات ریز پلاستیک) هستند که  مو اقع ساخت و تولید لاستیک بو جود می آیند و مو قعه ی کشیدن لاستیک به صورت یک بر جستگی دیده می شوند .

9- شکل ظاهری ( نشانه های شکل ) : این یک بال آمدگی یا انقطاع در سطح لاستیک می باشد و توسط بی نظمی ها  شکل که در اثر قالب تولید بو جود امده اند ایجاد می شود

10-  نقاط سخت : که درا ثر قرار گرفتن در معرض حرارت بالا یه مواد شیمایی نقاط سخت بو جود می آیند .

 11 – علامت قالب : برجستگی ها و بالا آمدگی ها که در اثر بی نظمی در قالب تولید بو جود می آیند

12- خش ، شکاف و گره ها : بریدگی های زاویه دار ، سوراخ ها ، زخم های تراشه ای در سطوح لاستیکی که توسط اشیاء تیز مانند سیم ، اشیاء نوک تیز ، گیره ی اهنی و دیگر چیز هایی که لبه تیز و برنده دارند ایجاد می شوند .

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:40

هد ف آنالیز پروتکل های شفاهی بد ست اوردن تغییر معتبر از محتوای فقهای می باشد

 در برنامه های کاربردی از عوامل انسانی ، این صحبت بدست اوردن و نوشتن متن از یک انجام وظیفه می باشد که به کمک فکر کردن اشخاص درمورد انجام دادن وظیفه بدست می آورد .

مطالب معتبر متن های نوشته شده را می توان درون واژ های فردی ،احساس کلمه ،عبارت ، جمله وتم پیدا کرد.

بهر وری حاصل از تجریه و تحلیل توسط استخراج این مطالب با این اعتبار و ظیفه بندی ان بر اساس وطرح طبقه بندی تعریف شده است . بنا براین تجزیه وتحلیل پرو تکل های شفاهی به معنای کاهش داده است که این عمل باید طو.ری انجام شود که محتوای اصلی متن های ( رونوشت  ها ) شفاهی حفظ شود و مدیریت زمان و تئور یهای معتبر و جو.د داشته باشد .  این مفاهیم مربوط راتوانا می سازد که رابطه متقابل بین تجزیه و تحلیل و استنباط را بر قرار سازد.

 تجزیه و  تحلیل پروتکل های شفاهی در پژوهش عوامل انسانی به عنوان ابزار برای بدست آوردن نبش به محتوای  شناختی از رفتار های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد .کاربرد های گوناگون ان مانند کوره  ذوب فولاد قابلیت استفاده از اینترنت ، ورانند گی.

 این زمینه های عواملی انسانی می تواند بایک روش امتشافی خوب نشان داده شود و طراحی دقیق تجربی می تواند به قابلیت اعتباری و اطمینان برای بهینه سازی کمک کند . فراهم کردن یک بیان شفاهی به محتواو نتنایج تفکر بستگی دارد ( با تفکر بالا این اطلاعات تهیه می شود ) پس می توان با پرداتزش روانشناسی بیان شفاهی را استفاده کرد که حتی خود افراد از آن با خبر نیستند . در چهار چوب بر برای فرضیه و انجام مطا لعات در زمینه های ناتور ایستی تجزیه و تحلیل پروتکل های شفاهی می تواند بسیار مفید باشد و پیشنهادات زیادی داشته  باشد.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:25
افسردگي در واقع يك بيماري فراگير و لطمه زننده به روح و روان آدميست كه از مشخصات آشكار آن مي توان به احساس پوچ بودن و ناراحتي، احساس نااميدي و يا بي ارزش بودن و حتي داشتن تفكرات منفي اشاره كرد. گفته مي شود كه افسردگي عموما با نشانه هاي فيزيكي همراه است كه معالجه نسبت به آن چندان ثمربخش نيست. عموما فرد مبتلا به افسردگي داراي رفتاري كند و آهسته است. محققان مي گويند كه سه گونه اختلالات افسردگي و پريشان خاطري وجود دارد كه عبارتند از افسردگي پيشرفته، اختلال رواني به صورت افسردگي و افسردگي شيدايي.

اينگونه اختلالات رواني در مقياس هاي شدت و طول مدت، نشانه هايشان با يكديگر متفاوت هستند. محققان علوم رفتاري مي گويند كه افسردگي هاي پيشرفته داراي نشانه ها و علايمي هستند كه مي توانند فعاليتهاي روزمره، مطالعات، خواب، خوردن و شركت در فعاليتهاي خوشايند و سرگرم كننده را تحت تاثير قرار دهد. چنين حالتي ممكنست براي دفعات گوناگون در طول زندگي آدمي روي دهد.

محققان معتقدند كه نوع ديگري از افسردگي با درجه شدت پايين تر، اختلال رواني به صورت افسردگيست كه در واقع داراي نشانه هايي طولاني مدت است كه بر اساس آن شخص از انجام مناسب فعاليتهاي روزانه و يا برخورداري از احساساتي خوب و دلپذير محروم مي شود. بسياري از مردم كه مبتلا به اين گونه از افسردگي هستند، همواره دوره هاي پريشان خاطري قابل توجهي را در برخي از برهه هاي زندگي خود طي مي كنند. محققان همچنين با اشاره به نوع سوم افسردگي و پريشان خاطري مي گويند، نوع سوم افسردگي كه در واقع يك اختلال روحي شيداگونه است، نام بيماري افسردگي دو قطبي را نيز به خود گرفته است.

اين نوع از افسردگي، البته نه به اندازه دو نوع قبلي ذكر شده، موجب ايجاد تغييراتي در خلق و خوي آدمي مي شوند.در پاره اي از مواقع، احساسات و خلق و خوي آدمي، داراي جوش و خروش هايي شده، با اين حال در بيشتر مواقع اين احساسات رنگ رخوت و سستي به خود مي گيرند. هنگامي كه يك شخص مبتلا به اين نوع از افسردگي دوران بيماري خود را طي كند، مي توان گفت كه شخص تمامي نشانه هاي مربوط به اين بيماري را از خود بروز مي دهد. اين نوع از ابتلا به افسردگي و پريشان خاطري، در بيشتر مواقع، تفكر، قوه متفاوت، حتي رفتارهاي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد كه در نتيجه به بروز مشكلات جدي براي شخص و اطرافيان منجر مي شود. محققان مي گويند كه هنوز درمان دقيقي براي اينگونه از افسردگي دريافت نشده است.

*علايم ابتلا به افسردگي*

محققان علوم روانشناسي و روانپزشكي بر اين باورند كه اشخاصي كه به نوعي به افسردگي و پريشان خاطري مبتلا هستند، لزوما تمامي نشانه هاي اين بيماري را در خود ندارند، گاهي فردي مواردي از علايم اين بيماري را از خود بروز مي دهد و گاهي نيز شخص ديگري پيدا مي شود كه حداكثر اين نشانه ها را در رفتار و احساسات خود بروز مي دهد.اين اعتقاد علمي وجود دارد كه با توجه به شخص، شدت علايم ابتلا به افسردگي و پريشان خاطري در دوره هاي مختلف زندگي متفاوت هستند. با اين حال نشانه ها و علايم شناخته شده اين بيماري عبارتند از:

- ناراحتي هاي هميشگي، احساس پوچ بودن، پريشان خاطري، احساس نااميدي و بدبينياحساس گناهكار بودن، بي ارزش بودن و ناكارآمد بودن - از دست دادن علايق و تفكرات دلپذير در جريان تفريحات و سرگرمي ها - كاهش قواي بدني و كرخت و سست شدن رفتار- داشتن مشكلات در امر تمركز، به خاطر آوردن امور و تصميم گيري - پريدن از خواب و يا خواب زياد - از دست دادن ميل به غذا خوردن و يا كاهش وزن و حتي بالعكس داشتن ميل شديد به خوردن غذا و خواب زياد- به مرگ و خودكشي فكر كردن و تلاش جهت خودكشي- احساس خشم و بي حوصلگي- علايم فيزيكي طولاني مدت كه معالجات پزشكي پاسخگوي آنها نيستند از جمله سردرد و دردهاي مزمن- عصبانيت هاي غير معمول- كاهش نياز براي خوابيدن- صبحت كردن زياد- افزايش ميل جنسي- كاهش قواي قضاوت و داوري - رفتارهاي نادرست اجتماعي

*علل ابتلا به افسردگي*

برخي از انواع افسردگي و پريشاني خاطر در خانواده ها همه گير مي شوند كه نشان دهنده آن است كه در واقع سستي رفتاري در ميان افراد يك خانواده مي تواند منشاء وراثتي داشته باشد. همچنين اين باور علمي و روانشناختي وجود دارد كه در برخي از خانواده ها به نظر مي رسد كه افسردگي هاي پيشرفته نسل به نسل بروز مي كنند. هرچند تحقيقات نشان داده اند اين امكان وجود دارد كه پريشان خاطري و افسردگي پيشرفته در خانواده هايي كه سابقه اين بيماري ندارند نيز ظهور يابد.

با اين حال يك نكته محرزست و آن اينكه چه از طريق وراثتي و يا خير، اختلالات رفتاري مربوط به پريشان خاطري و افسردگي اغلب مربوط به بروز تغييراتي در ساختار بدن يا عملكرد آن است. تحقيقات نشان مي دهند افرادي كه داراي سطح پاييني از خود باوري هستند و اغلب نگاه بدبينانه اي نسبت به خود و دنياي اطرافشان دارد و نيز به سرعت تحت فشار استرس هاي محيطي مستاصل مي شوند، آمادگي كامل براي ابتلا به افسردگي دارند.

از سوي ديگر تحقيقات سالهاي اخير نشان مي دهند كه تغييرات فيزيكي در بدن انسان مي تواند با تغييرات روحي و رواني نيز همراه باشد. بر اين اساس گفته مي شود كه بيماري هايي از جمله اختلالات مغزي، سكته هاي مغزي و حملات قلبي، سرطان، پاركينسون و اختلالات هورموني مي تواند عامل ابتلا به افسردگي شوند كه در نتيجه موجب آن مي شوند كه شخص بيمار، سست و كرخت شده و اقدامي جهت مراقبت از خود در برابر اين بيماري ها صورت ندهد و بدين ترتيب بهبود شخص همواره به تعويق مي افتد.

موضوع: مقالات ,
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت: 10:23
مايكل مكالخ ترجمه محمدرضا جهانگيرزاده

بررسى علمى رابطه ميان دين و مرگ و مير به زمانى بسيار دورتر از آنچه بسيارى گمان مى كنند برمى گردد. حقيقت اين است كه دانشمندان از حدود 130 سال پيش, به بررسى تأثير دين بر مرگ و مير و طول عمر علاقه مند بوده اند. در سال 1872, فرانسيس گالتون (1911ـ1822), كه پيش از آن به سبب تحقيقات ابتكارى اش در زمينه نبوغ علمى شهرت يافته بود, نتايج پژوهشى را ارائه كرد كه در صدد بررسى علمى تأثير عينى دعا بر مرگ و مير انسان ها برآمده بود.

گالتون كار خود را با اين فرض آغاز نمود كه گروه هاى خاصى از افراد ـ يعنى كشيش ها و مبلغان مذهبى ـ بيش از ديگران به نيايش مى پردازند. او استدلال نمود كه اگر نيايش مؤثر مى بود, آنگاه افرادى مثل كشيشان و مبلغان مذهبى كه بيشتر سدعا مى كنندز, به احتمال قريب به يقين بايستى عمر طولانى ترى نسبت به ديگران داشته باشند. با اين پيش فرض بود كه وقتى گالتون (1872) دريافت طول عمر كشيشان تفاوت قابل ملاحظه اى با وكلا يا پزشكان ندارد, مطمئن شد كه شواهدى قطعى بر بى تأثير بودن دعا اقامه كرده است.

استدلال ديگر وى اين بود كه مردم, پيوسته اعضاى خانواده هاى سلطنتى را دعا مى كنند (به عنوان مثال: عمر ملكه دراز بادا!); با اين حساب, اگر نيايش در جلوگيرى از مرگ مؤثر مى بود, اين افراد بايستى در اثر دعاهاى بسيارى كه در حقشان مى شود, نوعاً عمر طولانى ترى داشته باشند. گالتون با استفاده از جداول آمارى نشان داد كه در واقع اعضاى خاندان سلطنتى, نسبت به ساير گروه هاى ثروتمند جامعه انگلستان (از جمله, حقوقدان ها, زمين داران, و افسران نظامى), متوسط عمر كوتاه ترى دارند. گالتون (1872) بر مبناى طول عمر عادى روحانيان و خاندان پادشاهى, نتيجه گرفت كه هيچ دليل آمارى بر تأثير دعا در حفظ يا ارتقاء سلامت جسمانى وجود ندارد. و اين بررسى ها در حقيقت سرآغاز عادى و كم اهميّت بررسى علمى رابطه ميان دين و مرگ و مير بود.

ييكى ديگر از شخصيت هاى برجسته تاريخ علوم اجتماعى كه به موضوع رابطه ميان دين و مرگ و مير پرداخت, اميل دوركيم (1917ـ 1858), پدر جامعه شناسى فرانسه بود. طرح فكرى دوركيم در سراسر دوره زندگى اش آن بود كه نشان دهد پديده هاى بشرى به چه نحوى در سطح جامعه شناختى قابل تبيين هستند. به عنوان مثال, دوركيم (1951/1897) در كتاب خود تحت عنوان خودكشى اظهار داشت كه خودكشى, بيش از آن كه يك پديده روان شناختى باشد يك پديده جامعه شناختى است. وى بر اين اساس استدلال نمود كه اديانى كه پيوندهاى نيرومند اجتماعى و وفادارى به هنجارهاى گروهى را ترغيب مى نمايند, مانع خودكشى شده و نرخ خودكشى را در ميان پيروان خود كاهش مى دهند. در مقابل, اديانى كه همبستگى اجتماعى قوى را تشويق نمى كنند, از ايجاد هنجار لازم براى جلوگيرى از خودكشى, ناتوان هستند. دوركيم, براى تأييد اين فرضيه, شواهدى ارائه كرد كه براساس آن, نرخ خودكشى در كشورهاى اروپايى عمدتاً كاتوليك (مثل: اسپانيا, پرتغال, و ايتاليا), كه تصوّر بر اين بود كه به پيوندهاى اجتماعى نيرومندتر و توصيه هاى مربوط به سبك زندگى پر و بال مى دهند, نسبت به كشورهاى اروپايى پروتستان (مثل: پروس,1 ساكسونى,2 و دانمارك) پايين تر است.

افكار گالتون و دوركيم درباره روابط ممكن ميان دين و مرگ و مير از نفوذ زيادى برخوردار بوده است. در اين قرن, پس از كارهاى آغازين آن ها, تعداد زيادى از پژوهشگران, روابط ميان دين و مرگ و مير را مورد مطالعه قرار داده اند (براى بررسى, بنگريد به: Koenig, McCullough, Larson, 2000, McCullough, Hoyt, Larson, Koenig, Thoresen, 2000, McCullough, Larson, Koenig, Larner, 1999). من در اين مقاله به مرور يك جنبه از روابط ميان دين و مرگ و مير مى پردازم: نقش ترازهاى ترتيبى و فاصله اى التزام دينى (مثل فراوانى حضور در كليسا, ايمان به خدا, يا فراوانى نيايش) در پيش بينى مرگ و مير.

موضوع: مقالات ,
دوستان
ابزارک هاي وبلاگ